หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor โครงการพี่สอนน้อง การผลิตสื่อด้วย Action Camera
      วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
      ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สานักงานวิทยทรัพยากร  (รายละเอียดเพิ่มเติม)New1
      (หมดเขตรับสมัคร 22 ก.พ. 2559) 

       สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและสื่อใหม่ขั้นสูง (Digital Signage)
       วันพฤหัสบดีที่ 24 และวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
       ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สานักงานวิทยทรัพยากร  (รายละเอียดเพิ่มเติม)New1
       (หมดเขตรับสมัคร 29 ก.พ. 2559) 

        สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

gor โครงการกิจกรรมติดตาม และขยายผลการลดขั้นตอนการทำงาน (Lean) 
       เรื่อง การนำข้อมูลเข้าฐาน CoP เวอร์ชั่นใหม่

        วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 – 16.00 น
       ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  (รายละเอียดเพิ่มเติม)New1
       (หมดเขตรับสมัคร 11 ก.พ. 2559) 

        ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 gor โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่  2/2559
        ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 
        ณ  ห้อง  111  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และโรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

           รายชื่อแจ้งยืนยันNew1
   รายละเอียดอื่น ๆ
     1. หนังสือเชิญชวน / โครงการ / กำหนดการ
     2. แบบฟอร์มคำถาม/ข้อสงสัย /ปัญหา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล
        (ความก้าวหน้า การพัฒนา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download