หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard
5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor โครงการประชุมสมาชิกและการอบรมเชิงบรรยาย
      เรื่อง "ระบบการจัดการอาชีวอนามัย-การจัดการขยะ
      และความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ : เทคโนโลยีของระบบปรับอากาศ

      วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
      (หมดเขตรับสมัคร 24 มีนาคม 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม

        รับสมัครเข้าร่วม    รายชื่อที่ได้สมัครแล้ว New1

gor ประชุมชี้แจงประเด็นสาระสำคัญ ในการดำเนินงานด้านการพัสดุ งบประมาณ และบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัย
       วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 10.30 น. (ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.)
      ณ ห้องประชุม 705 อาคารพินิตประชานาถ

      (หมดเขตรับสมัคร 22 มีนาคม 2560)

       รับสมัครเข้าร่วม    รายชื่อที่ได้สมัครแล้ว New1

gor โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
      "การปฏิบัติงานด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"

      วันที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 08.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ชั้น 7 ห้องคอมพิวเตอร์
       รายละเอียดเพิ่มเติม.......

         แจ้งยืนยัน  New1

gor โครงการเสวนา Professional Development :
      ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารภาษาไทย TJI, TCI, สกอ. ร่วมมือกันได้อย่างไรดี

      วันที่ 26 เมษายน 2560  เวลา 08.30-13.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร    
        (หมดเขตรับสมัคร 24 เมษายน 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม.......

         รับสมัครเข้าร่วม    รายชื่อที่ได้สมัครแล้วNew1
           

 gor หลักสูตร  CHULA  Newcomers  เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ
     (การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 78)

      ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2560
     ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี (อาคารจามจุรี 10)  
     ห้อง 203/1  อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องประชุมอาคาร 4 โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ – สระบุรี จังหวัดสระบุรี
     (หมดเขตรับสมัคร 3 มี.ค.60)
   รายละเอียดอื่น ๆ
      1. หนังสือเชิญชวน
      2. โครงการ
      3. กำหนดการ
      4. แบบฟอร์มคำถาม/ข้อสงสัย /ปัญหา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล
          (ความก้าวหน้า การพัฒนา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

      รายชื่อแจ้งยืนยันNew1

           

gor โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
      เรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอุดมศึกษาไทย”
      วันที่ ๒๕–๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
      ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ|
        รายละเอียดเพิ่มเติมNew1
        โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. 2560
        แบบฟอร์มการจองห้องพักประชุมวิชาการ ปขมท2560
        แบบฟอร์มตอบรับประชุมวิชาการ ปขมท.2560
        หนังสือ ปขมท.ประชาสัมพันธ์และขอการสนับสนุน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download