หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor โครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”
      (
หมดเขตรับสมัคร 10 ก.ค.58)New1
I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการประชุมอบรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายปฏิบัติการวิชาชีพบริหารจัดการกลาง ด้านบริหาร
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศและติดตามงานด้วย Coaching Technique
      (เฉพาะคณะกรรมการ CU-GM เท่านั้น
หมดเขตรับสมัคร 9 ก.ค.58)New1
I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการพี่สอนน้องใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper
      (หมดเขตรับสมัคร10 ก.ค.58)New1

I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  สื่อสังคมออนไลน์ :  ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
      (หมดเขตรับสมัคร 20 ก.ค.58)New1

I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra  
       สำหรับบุคลากรห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Discovery Sierra)
 
       (หมดเขตรับสมัคร 6 ก.ค.58)New1

I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
      สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       รายละเอียดเพิ่มเติม 
กำหนดการ  รายชื่อแจ้งยืนยัน

 

 


 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download
  

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน