หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard
5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

 

 gor โครงการอบรม เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (ExPEx)”
        วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
       ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
       รายละเอียดเพิ่มเติม.......

          แจ้งยืนยันรายชื่อNew1

     

gor โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
      เรื่อง “ไทยแลนด์ ๔.๐ กับอุดมศึกษาไทย”
      วันที่ ๒๕–๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
      ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ|
        รายละเอียดเพิ่มเติมNew1
        โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. 2560
        แบบฟอร์มการจองห้องพักประชุมวิชาการ ปขมท2560
        แบบฟอร์มตอบรับประชุมวิชาการ ปขมท.2560
        หนังสือ ปขมท.ประชาสัมพันธ์และขอการสนับสนุน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download