หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard
5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

ext lang โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      หลักสูตร “CHULA NEXT LEADERS พัฒนาสู่ความเป็นผู้นำ”
      วันที่ 16 มีนาคม – 27 กรกฎาคม 2560  (ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 09.00-16.00 น.)
      ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

icon pdf  บันทึกเชิญชวน New1
icon pdf  โครงการ New1
icon pdf  กำหนดการ New1
icon doc  แบบแสดงความจำนงCHULA NEXT LEADERS
New1
icon pdf  รายชื่อบุคลากร P6 ที่ยังไม่เคยเข้าอบรม หลักสูตร CREAMNew1

 

gor หลักสูตร  CHULA  Newcomers  เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ
     (การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 78)

      ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2560
     ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  ห้อง 2001 ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี (อาคารจามจุรี 10)  
     ห้อง 203/1  อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องประชุมอาคาร 4 โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ – สระบุรี จังหวัดสระบุรี
     (หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ.60)
   รายละเอียดอื่น ๆ
      1. หนังสือเชิญชวน
      2. โครงการ
      3. กำหนดการ
      4. แบบฟอร์มคำถาม/ข้อสงสัย /ปัญหา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล
          (ความก้าวหน้า การพัฒนา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

             แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ   ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้New1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download