หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง

 

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อใหม่ในการสร้างบทเรียนสำหรับการใช้งานบน  iPad
     (หมดเขตรับสมัคร 13 ก.พ.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียเพิ่มเติม

 

gor โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2/2558 (หมดเขตรับสมัคร 30 ม.ค.58)
      วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการมี 2 กรณี

I swingกรณีที่ 1 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อแจ้งไปกับบันทึกเชิญชวนของฝ่ายพัฒนาบุคลากร
                 กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้
Click  และตรวจสอบรายชื่อได้สมัครแล้วที่นี้ Click
I swingกรณีที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อแจ้งไปกับบันทึกเชิญชวนของฝ่ายพัฒนาบุคลากร
                 กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้
Click  และตรวจสอบรายชื่อได้สมัครแล้วที่นี้ Click
I swing ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้  Click 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download
  

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน