หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor โครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันภัยอาคาร”
      (
หมดเขตรับสมัคร 4 ส.ค.58 )New1
I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกเครือข่าย เรื่อง ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CU E-THESIS) : เรื่องที่บุคลากรห้องสมุดควรรู้)
      (
หมดเขตรับสมัคร 11 ส.ค.58 )New1
I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ (กลุ่มเครือข่ายฯ ห้องสมุด)
      (
หมดเขตรับสมัคร 27 ก.ค.58 )New1
I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

 

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
      สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       รายละเอียดเพิ่มเติม 
กำหนดการ  รายชื่อแจ้งยืนยัน

 

 


 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download
  

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน