หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard
5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor โครงการอบรม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       และการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ CU-HR ประจำปี 2560New1
       วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
       ณ ห้องประชุม อาคารสถาบัน 3 ชั้น 2 (รายละเอียดเพิ่ม)

       รับสมัครเข้าร่วม  (ภายในวันที่ 1 ก.ค. 2560)
       ตรวจสอบรายชื่อ

 gor โครงการเติมพลังความรู้ให้พี่น้องผองเพื่อนงานแผนฯNew1
      
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 (เวลา 11.00-13.30 น.)
       ณ ห้อง 205 อาคารจามจุรี 3
       
รายละเอียดเพิ่มเติม

       รับสมัครเข้าร่วม  (ภายในวันที่ 27 มิ.ย.2560)
       ตรวจสอบรายชื่อ

 gor โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และ วังบางขุนพรหม”New1
      
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560

       สถานที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดาเนิน
       และ วังบางขุนพรหม ตั้งอยู่ในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

       รายละเอียดเพิ่มเติม

       รับสมัครเข้าร่วม  (ภายในวันที่ 26 มิ.ย.2560)
       ตรวจสอบรายชื่อ 

 gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนข่าวอย่างไรให้โดนใจสื่อมวลชน”New1
      
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30–16.00 น.
       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
       รายละเอียดเพิ่มเติม

       รับสมัครเข้าร่วม  (ภายในวันที่ 23 มิ.ย.2560)
       ตรวจสอบรายชื่อ 

 gor โครงการหลักสูตรพี่สอนน้อง "เทคนิคการใช้งานระบบ ERP"
      หลักสูตร การจัดทำเอกสารผ่านระบบ CUERP-HR และ
      หลักสูตร การเรียกรายงานข้อมูลจากระบบ CUERP-HR

      วันที่ 29-30 มิถุนายน  2560
      ณ ห้อง 201 อาคารจามจุรี 3 และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9

       รายชื่อแจ้งยืนยัน New1

 gor โครงการ "ปุยนุ่น FIT 2017"

icon pdf  บันทึกเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "ปุยนุ่น FIT 2017" New1
icon pdf  โครงการ "ปุยนุ่น FIT 2017" 
icon pdf  ตารางกิจกรรมโครงการ "ปุยนุ่น FIT 2017"
icon pdf  กำหนดการ (บันทึกข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง และ ลง App " Pacer") 

      สมัครเข้าร่วมกิจกรรม     ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว