หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรายงานระบบ CU-ERP สาหรับผู้บริหาร ปี 2559
        รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น. (จำนวน 40 คน)
       
รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น. (จำนวน 40 คน)
        ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 
รายละเอียดเพิ่มเติม
       รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว  (ปิดรับสมัคร 9 ก.ย.59) New1

 

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสุขและความสำเร็จ
        วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.
        หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ห้อง 311  ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9  รายละเอียดเพิ่มเติม
          รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว  (ปิดรับสมัคร 12 ก.ย.59) New1

gor  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ
        โครงการ กำหนดการ รายชื่อ 

  

 

 

 

 

 

 


  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download