หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

gor ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษNew1
 
       (หมดเขตรับสมัคร 3 ก.ย.58)
I swing แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ
I swing รายละเอียดเพิ่ม

gor โครงการจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพบุคคล ประจำปี 2558
       และจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานบุคคล ปี 2559”New1

     
 
(หมดเขตรับสมัคร 4 ก.ย.58)

I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว
I swing
รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”
I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor  โครงการเสวนา PR CU พบ GURU ข่าว ปี 2
I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 (ไม่สามารถสมัครได้เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการครบแล้ว)
I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
      สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       รายละเอียดเพิ่มเติม 
กำหนดการ  รายชื่อแจ้งยืนยัน

 

  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download