หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง

 

gor ประชุมชี้แจง เรื่อง การบันทึกข้อมูลประวัติด้านผลงานและรางวัลในระบบ CUERP-HR
      
(หมดเขตรับสมัคร 25 มิ.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

gor โครงการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้อง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขอใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน ออนไลน์
      
(หมดเขตรับสมัคร 8 มิ.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "นพลักษณ์ ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน"
      
(หมดเขตรับสมัคร 2 มิ.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

 gor โครงการอบรมสำหรับเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ
       การบรรยายพิเศษ  เรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อต้องสอบสวนข้อเท็จจริง และสอบวินัย”
      
(หมดเขตรับสมัคร 19 มิ.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากรสายปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ Macro Excel
      
(หมดเขตรับสมัคร 5 มิ.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

gor โครงการประชุมอบรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายปฏิบัติการวิชาชีพบริหารจัดการกลาง ด้านบริหาร
      หลักสูตรพี่สอนน้องการเสวนาเรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
 I swing รายชื่อแจ้งยืนยัน
New1

gor โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรด้านวิชาชีพบัญชีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558
      โครงการอบรม เรื่อง “งบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรง”
      
(หมดเขตรับสมัคร 21 พ.ค.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียดเพิ่มเติม

 gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
      สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       รายละเอียดเพิ่มเติม 
กำหนดการ  รายชื่อแจ้งยืนยัน

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download
  

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน