หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

icons01 แสดงความจำนงขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
      ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
      รายละเอียด..
      ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพNew1

gor2  กรอกรายละเอียดแสดงความจำนง

 

icons01โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างระเบียนบรรณานุกรมด้วย Z39.50”
      ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักงานวิทยทรัพยากร  (หมดเขตรับสมัคร 19 ธันวาคม 2559)
      รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
      รุ่นที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
      รายละเอียด..
      รับสมัครเข้าอบรม  ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว New1

 

icons01โครงการติดตามและขยายผลการลดขั้นตอนการทำงาน (Lean) : e-form  สำหรับโครงการ Book Delivery
     ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 3  สำนักงานวิทยทรัพยากร (หมดเขตรับสมัคร 23 ธันวาคม 2559๗
     วันอังคารที่ 27 ธันาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น.
     รายละเอียด..      
     รับสมัครเข้าอบรม  ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว New1

 

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard
5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download