หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4.  คู่มือการใช้งาน
5.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง

 

gor หลักสูตร CHULA Newcomers เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ (การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ)
      เรื่อง  Basic Life Support การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน
      วันที่ 1 กันยายน 2560
      ณ  ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยย (รายละเอียดเพิ่ม)
      รับสมัครเข้าร่วม  New1 (ภายใน 25 ส.ค.2560)
      ตรวจสอบรายชื่อ 

 gorโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560
     กิจกรรม : วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair) ครั้งที่ 8
     และสัมมนาสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ในวันอังคารที่  29  สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น.
      ณ  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดเพิ่ม)

     รับสมัครเข้าร่วม  New1 (ภายใน 25 ส.ค.2560)
     ตรวจสอบรายชื่อ

gorโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของงาน PR”
     วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 – 12.00 น.
     ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียดเพิ่ม)
     รับสมัครเข้าร่วม  New1 (ภายใน 18 ส.ค.2560)
     ตรวจสอบรายชื่อ

gor โครงการพี่สอนน้องระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ LessPaper จำนวน 2 รุ่น
       วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 (08.00-17.00 น.) และ
       โครงการพี่สอนน้องเกษียณหนังสือ ตรวจ/ทาน และลงนามเอกสาร จำนวน 2 รุ่น
      วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 (09.00-16.00 น.)
      ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู็ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 (รายละเอียดเพิ่ม)
      ตรวจสอบรายชื่อ

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
      สำหรับบุคลากรห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Discovery Sierra)

      ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2560   ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร  (รายละเอียดเพิ่ม)
       ตรวจสอบรายชื่อ

 gor โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ
        ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม,วันที่ 3,4,8,9,18,28-30 สิงหาคม และวันที่ 22 กันยายน 2560
        ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์,ห้อง 2001 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
        ศูนย์บริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศาลาพระเกี้ยว
        โครงการ  กำหนดการ รายชื่อ
New1