หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง

 

gor โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่  3/2558 (หมดเขตรับสมัคร 18 พ.ค.58) New1

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
1. บุคลากรใหม่ที่มีรายชื่อแนบท้ายบันทึกเชิญชวน
   
I swing รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม   ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้
2. บุคลากรใหม่ที่ไม่มีรายชื่อแนบท้ายบันทึกเชิญชวน
   
I swing รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม   ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

รายละเอียดอื่น ๆ
1. หนังสือเชิญชวน / โครงการ / กำหนดการ
2. แบบฟอร์มคำถาม/ข้อสงสัย /ปัญหา/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านการบริหารงานบุคคล
   (ความก้าวหน้า การพัฒนา สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

gor โครงการเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่กรรมการเครือข่าย เรื่อง นัดหมายผ่านออนไลน์ได้ดังใจ
      
(หมดเขตรับสมัคร 29 เม.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียเพิ่มเติม

gor โครงการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “หลักเกณฑ์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
       ระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์ภาษาอังกฤษ” 
(หมดเขตรับสมัคร 24 เม.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียเพิ่มเติม

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะ
      สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       รายละเอียดเพิ่มเติม New1

icons01
ส่วนที่ 1
I swingสำหรับ ผอ.รุ่นเพิ่มเติม
สมัครเข้าร่วมโครงการ   ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว  
                                                                  รายชื่อแจ้งยืนยัน รุ่นที่ 1 และ 2

I swingสำหรับ กลุ่มหัวหน้าต่าง ๆ 
icons01
ส่วนที่ 2
I swingสำหรับ ผอ.รุ่นเพิ่มเติม
สมัครเข้าร่วมโครงการ   ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว  
                                                                                        รายชื่อแจ้งยืนยัน รุ่นที่ 1 และ 2
I swingสำหรับ กลุ่มหัวหน้าต่าง ๆ  

gor โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร : การเสนอขอเปิด/แก้ไข/ปิดรายวิชา
      (หมดเขตรับสมัคร 24 เม.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียเพิ่มเติม

 gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “PR จุฬาฯงามสง่า พัฒนาบุคลิกภาพ”
     (หมดเขตรับสมัคร 27 เม.ย.58) New1
 I swing สมัครเข้าร่วมโครงการ
 I swing ตรวจสอบรายชื่อที่ได้สมัครแล้ว

 I swing รายละเอียเพิ่มเติม

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download
  

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน