หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา บันทึก
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง
8.  ประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา (ทดสอบ)

gor โครงการอบรมเชิงการบรรยาย เรื่อง "บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ พร้อมเพย์"
       วันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม  2559  ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. 
      รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว   New1 

gor โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2559
       กิจกรรม : วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair)  ครั้งที่ 7
       วันอังคารที่  30  สิงหาคม  2559  ระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น. อ่านเพิ่ม
       รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว  (ปิดรับสมัคร 29 ส.ค.59) New1

gor โคโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra
      สำหรับบุคลากรห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Discovery Sierra)

      วันที่ 15 16 18 และ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานวิทยทรัพยากร  อ่านเพิ่ม
      รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว  (ปิดรับสมัคร 14 ส.ค.59) New1

 gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การนำข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเข้าระบบ OCLC WorldCat
       วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
       ณ  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 4   สำนักงานวิทยทรัพยากร อ่านเพิ่ม
         รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว  (ปิดรับสมัคร 9 ส.ค.59 12.00 น.) New1

gor โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการพูดในที่สาธารณะเพื่องานประชาสัมพันธ์"
      วันที่  24 สิงหาคม  2559 (8.30 - 15.15 น.)  ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ อ่านเพิ่ม
      รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว (ปิดรับสมัคร 22 ส.ค.59) New1

gor โครงการอบรม เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับเงินเดือนประจำปี
      ของพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใช้ระบบ CU-HR ประจำปี 2559
      วันที่  27 กรกฎาคม  2559 (8.30 - 12.00 น.)  ณ ห้องประชุม อาคารสถาบัน 3 ชั้น 2 อ่านเพิ่ม
      รับสมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว (ปิดรับสมัคร 26 ก.ค.59) New1 

 gor  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตร การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ
        โครงการ กำหนดการ รายชื่อ  New1

  

 

 

 

 

 

 


  

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download