Loading...

การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

/การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 2019-01-14T03:33:38+07:00

  Image result for manager cartoon   การคัดเลือก ผอ.จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (พบกันใหม่ประมาณ มี.ค. 62 นะคะ)

ารสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการศูนย์ จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561
(เฉพาะผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย เท่านั้น) 

1. การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 (กรณีมายื่นด้วยตนเอง วันสุดท้าย คือ วันจันทร์ที่  30 เมษายน 2561)
*  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหาร    
        – ตำแหน่งที่เปิดรับ 
 *  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย / ผู้อำนวยการศูนย์    
         – ตำแหน่งที่เปิดรับ
    1.1 เตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการคัดเลือก  ดังนี้ 
 1.1.1   Download แบบแสดงความประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
                                 (กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมให้หัวหน้าส่วนงาน ลงนามรับทราบ)
                    1.1.2  คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า / ผู้อำนวยการฝ่าย ตามมติคณะกรรมการบริหารส่วนงาน / มหาวิทยาลัย หรือ ที่เคยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในข้อตกลงภาระงาน (Assignment Sheet) หรือที่เคยเป็นผู้จัดการโครงการ
                     1.1.3  ผลการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEIC , CULI-TEST , CU-TEP , IELTS  ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับแบบแสดงความประสงค์เข้ารับคัดเลือก
                     1.1.4  แผนพัฒนาหน่วยงาน โดยยื่นก่อนวันทดสอบความถนัด เนื่องจาก ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์ (กรณียื่นหลังวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561  ให้ยื่นด้วยตนเอง ที่กลุ่มภารกิจพนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 หรือ ผ่านทาง e-mail  :  cu_recruit@hotmail.com โดยจัดทำไฟล์นั้น ให้อยู่ในรูปแบบของ .pdf)
   
    1.2  กรอกใบสมัครผ่านระบบ Online   พร้อมแนบไฟล์หลักฐานตามข้อที่ 1.1 ให้อยู่ในรูปแบบ File .pdf เท่านั้น 
    1.3 ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร
2. การทดสอบโดยมหาวิทยาลัย            
     2.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความถนัด (Aptitude test)   ( ทดสอบกลางวันที่ 6 มิถุนายน 2561)  
3. การสอบสัมภาษณ์    
4. ผลการคัดเลือก