Loading...

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลางระบบ (P7’S POOL)

/ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลางระบบ (P7’S POOL)
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลางระบบ (P7’S POOL) 2019-01-14T06:51:55+07:00

3. ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกลาง(P7’s Pool) 

  (บัญชีรายชื่อของผู้สมัครงานแต่ละราย มีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการขึ้นบัญชี)

         (การเรียงลำดับชื่อ : เรียงตามอายุของบัญชี และภายในอายุบัญชีเดียวกัน  เรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร)

เดือน

รายละเอียดบัญชี
ธันวาคม 2560 Image result for icon PDF
มกราคม 2561 Image result for icon PDF
กุมภาพันธ์ 2561 Image result for icon PDF
มีนาคม 2561 Image result for icon PDF
เมษายน 2561 Image result for icon PDF
พฤษภาคม 2561 Image result for icon PDF
มิถุนายน 2561 Image result for icon PDF
กรกฎาคม 2561 Image result for icon PDF
สิงหาคม 2561 Image result for icon PDF
กันยายน 2561 Image result for icon PDF
ตุลาคม 2561 Image result for icon PDF
พฤศจิกายน 2561 Image result for icon PDF
ธันวาคม 2561 Image result for icon PDF

           (บัญชีรายชื่อของผู้สมัครงานแต่ละราย มีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการขึ้นบัญชี)
           (การเรียงลำดับชื่อ : เรียงตามอายุของบัญชี
 และภายในอายุบัญชีเดียวกัน  เรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร)

ปฏิทินประกาศของระบบ Pool

     ส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถพิจารณาเลือกผู้สมัครงานที่ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อที่อยู่ในระบบ P7’s Pool โดยพิจารณาจาก Profile ของผู้สมัครแต่ละคน มาดำเนินการทดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์งานต่อไป  Image result for icon คน