Loading...

First-Project

/First-Project
First-Project 2018-09-14T09:29:24+07:00

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

…………ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อรองรับและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่ในอีก 40‐50 ปีข้างหน้า โดยโครงงานวิจัยที่จะดำเนินการจะเน้นการสร้างนวัตกรรม และการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และจะใช้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนานวัตกรรมให้มีความพัฒนาต่อไป

…………โครงงานวิจัยที่นําเสนอจะแบ่งนวัตกรรมออกเป็นโครงงาน 3 โครงงาน ซึ่งทุกโครงงานออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา ระดับประเทศขั้นพื้นฐาน และประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง มีผลตอบแทนสูง โดยจัดลําดับตามความเสี่ยงของ เทคโนโลยี และระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลในการประยุกต์ใช้งาน ดังนี้

…………A. นวัตกรรมวัดคลื่นสมองเพื่อการปฏิบัติธรรมและเจริญสติ ‐ โครงงานนี้จะสร้างอุปกรณ์วัดคลื่นสมอง และ ซอฟแวร์เพื่อตรวจสอบสภาวะของจิตและวัดผลความคืบหน้าในการฝึกปฏิบัติธรรมสําหรับประชาชนทั่วไป เป็น การสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาจิตใจ เตือนสติในระดับจุลภาค ให้ทราบถึงสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ ตนเอง

…………B. นวัตกรรมปรับเปลี่ยนโมเลกุลนํ้าเพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ‐ โครงงานนี้จะทําการปรับโครงสร้าง ของโมเลกุลนํ้าเพื่อให้เหมาะสมต่อการดูดซับสารอาหารของพืช ทําให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมี เป็น การสร้างเครื่องมือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเร่งการเติบโตของพืช ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้งานได้ในระยะ ยาว

…………C. นวัตกรรมพลังงานทางเลือก – โครงงานนี้จะพัฒนาเครื่องดึงพลังงานจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการ กําเนิดกระแสไฟฟ้าและไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการส่งพลังงานไฟฟ้าไร้สายเพื่อใช้เป็น พลังงานให้กับอุปกรณ์ Internet of Things (IoT).

…………โดยเกณฑ์การวัดความสําเร็จของโครงงานนั้น คือ ความสําเร็จในการสร้างอุปกรณ์ชิ้นงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่าง แพร่หลาย ก่อให้เกิดกระบวนการคิดที่แตกต่างที่ส่งผลเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม การตีพิมพ์ผลงงานวิจัย จดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ นํามาสู่การต่อยอดทางนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Commercialization)  เกิดบริษัท startup ใหม่ ๆ หรือ การพัฒนาองค์ความรู้หรือทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ ๆ

…………เพื่อรองรับการดำเนินการต่างของศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางศูนย์จึงเปิดรับสมัครนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีอุดมการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีใจรักในการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์สูงต่อโลก โดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นออฟฟิศ ผสมผสานกับห้องทดลองที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสร้างนวัตกรรม  ซึ่งสถาบันนี้มีกำหนดการเริ่มทำปฏิบัติงานได้ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 นี้ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรม โดยพนักงานทำการว่าจ้างโดยมีการต่อสัญญาทุกๆ 2 ปี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้    Image result for apply job

J03039 – นักวิจัยพัฒนาซอฟแวร์ปัญญาประดิษฐ์  (อัตราเงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา

ความรู้ความสามารถ

 • เขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารกับ microcontroller
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมสื่อสารกับ server หรือ cloud
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

J03040 – นักวิจัยพัฒนาซอฟแวร์ microcontroller สำหรับงาน IoT (อัตราเงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรม microcontroller เพื่อส่งและรับการประมวลข้อมูลคลื่นสมองกับโทรศัพท์มือถือ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา

ความรู้ความสามารถ

 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมสื่อสารกับ server หรือ cloud
 • ประสบการณ์การเรียนโปรแกรม mobile applications

J03041 – นักวิจัยวิเคราะห์โครงสร้างน้ำเพื่อการเกษตร  (อัตราเงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม เคมี หรือ นาโน
 • สามารถการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ทางวิชาการด้านการวิเคราะห์สสารหรือโมเลกุลขนาดเล็ก
 • วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ
 • มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น dark-field microscope, electron microscope , spectrometer หรือ อื่น ๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวางแผนการทำงานระยะยาว

ความรู้ความสามารถ

 • มีความสนใจเกี่ยวกับเพาะปลูกและการเกษตร
 • ออกแบบหรือเขียนงานภาพ 3 มิติ โดยใช้ซอร์ฟแวร์เช่น AutoCAD หรือ Solidworks
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

J03042 – นักวิจัยเกี่ยวกับของไหล (fluid dynamics) (อัตราเงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • สามารถการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ทางวิชาการด้านพลวัตของไหล
 • โมเดลและจำลองของไหลเพื่อใช้คำนวณด้านความดัน
 • โมเดลและเขียนโปรแกรม 3 มิติ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างทางกลของวัสดุ
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์การวัดแรงหรือความดันของไหล

ความรู้ความสามารถ

 • มีความสนใจเกี่ยวกับเพาะปลูกและการเกษตร
 • เขียนโปรแกรม microcontroller เพื่อควบคุมมอเตอร์ หรือ sensor ต่างๆเช่น การตรวจจับความดันน้ำ
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

J03043 – นักวิจัยอิเล็คทรอนิกส์และแม่เหล็กไฟฟ้า (อัตราเงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • สามารถการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ทางวิชาการด้าน
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้ากำลัง switching ความถี่สูง
 • โมเดลและเขียนโปรแกรม 3 มิติ
 • ออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิกส์กำลัง และ PCB (printed circuit board)
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเช่น Oscilloscope, power meter, Signal generator เป็นต้น

ความรู้ความสามารถ

 • เขียนโปรแกรม microcontroller เพื่อควบคุม sensor ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ 3D printer หรือ CNC
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้

J03044 – นักวิจัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) หรือ ไฟฟ้าสื่อสารไร้สาย (อัตราเงินเดือน 35,000 – 50,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • สามารถการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ทางวิชาการด้านการสื่อสารหรือส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า
 • คำนวณทางทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้า Transmission line เพื่อใช้งานด้านการสื่อสารหรือส่งพลังงานความถี่สูง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมโมเดลแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น COMSOL, FEMM, ANSYS HFSS หรือ ADS
 • โมเดลสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 มิติ
 • ใช้อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้าเช่น Oscilloscope, Network analyzer หรือ spectrum analyzer

ความรู้ความสามารถ

 • เขียนโปรแกรมติดต่อสื่อสารกับ microcontroller
 • สามารถเขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้ 3D printer หรือ CNC

J03048 – พนักงานบัญชีและบริหารจัดการประจำศูนย์วิจัย (อัตราเงินเดือน 30,000 บาท)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านการบริหารบัญชีและบุคลากร
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี ฐานข้อมูลบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • มีทัศษะในการติดต่อสื่อสารทางธุรการกับบุคคลที่หลากหลาย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ ซอฟแวร์เช่น Microsoft Office หรหรือ ซอฟแวร์บัญชี บริหารจัดการอื่นๆ

ความรู้ความสามารถ

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

Image result for เส้นคั่นสวยๆ

หากท่านสนใจร่วมงานกันเรา สามารถส่ง CV และเอกสารการสมัครมาได้ที่ thapanee.t@chula.ac.th

หรือติดต่อ นางสาวฐาปนี ตันติปัญญากุล โทรศัพท์ 02-218-0188