หน้าหลัก จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณบุคลากรจุฬาฯ

gor2  จรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
gor2  จรรยาบรรณของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน จรรยาบรรณของอาจารย์ / บุคลากรสายสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์ได้จัดทำร่างเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างนำเสนอศูนย์กฏหมายและนิติการตรวจสอบ