หน้าหลัก สวัสดิการอื่น ๆ
สวัสดิการอื่น ๆ

หอพักจุฬานิเวศน์

icon ical ปฏิทินปฏิบัติงาน

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย ทำงานมาแล้ว 1 ปี 
   ห้องเตียงเดี่ยว  42  ห้อง ๆ ละ 900 บาท/เดือน ไม่รวมค่าน้ำ , ค่าไฟ , ค่าประกันของเสียหาย
   ห้องเตียงคู่       60 ห้อง ๆ ละ 1,400 - 2,400 บาท/ เดือน ไม่รวมค่าน้ำ , ค่าไฟ , ค่าประกันของเสียหาย

  *** ให้พักคราวละ 1 - 2 ปี ต่อได้ไม่เกิน 5 ปี***

icon_pdf ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิเวศน์
icon_pdf หนังสือประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิเวศน์

 

หอพักจุฬานิวาส

icon ical ปฏิทินปฏิบัติงาน

- ตามความจำเป็นของหน่วยงาน เป็นแบบแฟลต
- ให้พักได้ทั้งครอบครัวรวมไม่เกิน 6 คน (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา)
- ทำงานมาแล้ว 1 ปี หน่วยงานเป็นผู้เสนอ และจัดลำดับ
- การเข้าพักพร้อมกัน ทุกรอบ 2 ปี (รอบปัจจุบัน 1 เม.ย.53 - 31 มี.ค.55)

 - ห้องครอบครัว ห้องละ 200 บาท / เดือน ไม่รวมค่าน้ำ , ค่าไฟ , ค่าประกันของเสียหาย
- ห้องพักรวม     พัก 4 คน คนละ 100 บาท/เดือน ไม่รวมค่าน้ำ , ค่าไฟ, ค่าประกันของเสียหาย
- มีห้องพักรวม 172 ห้อง

icon_pdf ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส

 

ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

icon ical ปฏิทินปฏิบัติงาน

 icons02  ช.พ.ค.  

 การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการกุศล  และให้สมาชิกได้ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ชพค. ที่ถึงแก่กรรม

icons02ผู้มีสิทธิสมัคร

- ต้องไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค มาก่อน
- จะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการได้แก่สมาชิกคุรุสภา  คณาจารย์  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราว  ดังนั้น  ในกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จึงได้แก่  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน  ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน  พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท  และลูกจ้างชั่วคราว

 - ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์  นับถึงวันสมัคร (กรณีปกติ)

 ยกเว้น  - ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ  หรือได้รับการแต่งตั้งหลังจากมีอายุ 30 ปีบริบูรณ์  มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก  ช.พ.ค. กรณีปกติได้ภายในหนึ่งปีนับแต่มีสถานะ  หรือได้รับการบรรจะหรือได้รับการแต่งตั้ง

             - ผู้ที่มีอายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ยังคงมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. กรณีปกติ  ได้จนถึงวันที่มีอายุครบ 35 ปีบริบรูณ์ในวันที่สมัคร*****อาจมีการเปิดรับสมัครผู้ที่อายุเกิน 30 ปี บริบูรณ์เป็นกรณีพิเศษเป็นคราว ๆ ไป *******

icons02เอกสารหลักฐานในการสมัคร

- ใบสมัครตามแบบที่ทาง ช.พ.ค. กำหนด
- ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมสำเนา
- ใบสำคัญการสมรสพร้อมสำเนา (ถ้ามี)
- ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น  ตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนดโดยใบรับรองแพทย์ต้องมี ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน  นับถึงวันยื่นใบสมัคร พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
- ใบสำคัญการเปลี่ยนขื่อ - นามสกุล พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
- สำเนาประวัติการรับราชการ  หรือสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรือสัญญาจ้าง
- หนังสือรับรองการรับราชการ  และการปฏิบัติงานในขณะที่สมัคร

 ***ทั้งนี้แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครอาจแตกต่างกันตามกรณีสมัคร****

icons02การสมัคร

- ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ตามแบบที่ ช.พ.ค. กำหนด และ เอกสารหลักฐาน การสมัคร พร้อมเงินค่าสมัคร และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  โดยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจะคืนให้เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ ภายหลังหักเงินสงเคราะห์รายศพที่ค้างชำระแล้ว

    กรณีปกติ    ค่าสมัคร  50  บาท  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  1,000 บาท (โดยประมาณ)
    กรณีพิเศษ  ค่าสมัคร 100 บาท  เงินสงเคราะห์ล่างหน้า  5,000 บาท  (โดยประมาณ) 

    ทั้งนี้ค่าสมัคร  และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  อาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ได้
- ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ช.พ.ค. ในจังหวัดที่สังกัด
- ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้ทราบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นสมาชิกผู้นั้นไม่มสิทธิเป็นสมาชิก และไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ จาก ช.พ.ค.
- การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการตอบรับ  ออกเลขสมาชิก  และแจ้งให้ชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนย้อนหลังโดยมหาวิทยาลัยดำเนินการหักเงินเดือน / ค่าจ้าง นำส่งสำนักงาน ช.พ.ค.

icons02การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

- ถึงแก่กรรม
- ลาออก  เมื่อลาออกจะไม่มีสิทธิขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใด ๆ
- ถูกถอนชื่อ กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ 3 เดือนขึ้นไป  จะถูกถอนชื่อจากการเป็นสมาชิกและไม่ได้รับการสงเคระห์แต่ผู้ถูกถอนชื่อมีสิทธิยื่นเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ (กรณีออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ยังคงขอรักษาสิทธิของการเป็นสมาชิกไว้ได้แต่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินรายเดือนจนกระทั่งถึงแก่กรรม)

        สมัครที่กระทรวงศึกษาได้ทุกวันในเวลาราชการ ช.พ.ค. สมาชิกเป็นบุคลากร ช.พ.ส. สมาชิกเป็นคู่สมรสของบุคลกร อายุไม่เกิน 35 ปี สมาชิกนำส่งศพละ 1 บาท จนกระทั่งสมาชิกเสียชีวิต ปัจจุบัน สมาชิก ช.พ.ค. ส่งประมาณ 800,000 คน (ทายาทได้ประมาณ 800,000 บาท) สมาชิก ช.พ.ส. ส่งประมาณเดือนละ 150 - 300 บาท มีประมาณ 400,000 บาท (ทายาทได้ประมาณ 400,000 บาท)****สมาชิกอายุ 6 เดือน มีสิทธิ์ กู้ธนาคารออมสิน ช.พ.ค. 1,200,000 บาท ช.พ.ส. 400,000 บาท****  (บุคลากรที่อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถสมัครได้ตลอดในเวลาราชการ)  

icons02ช.พ.ส.

      การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู  และบุคลากรของการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม

icons02ผู้มีสิทธิสมัคร

- ต้องไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ส. มาก่อน
- จะต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำรงตำแหน่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่ สมาชิกคุรุสภา  คณาจารย์  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอื่นและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว  ดังนั้น  ในกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้แก่ คู่สมรส ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน  ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน  พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท และลูกจ้างชั่วคราว
- ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร (กรณีปกติ)

ยกเว้น - ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ที่จดทะเบียนสมรสหลังมีอายุครบ 30 ปีบริบูรณ์  มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. กรณีปกติ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส และไม่เกิน 2 ปี นับแต่คู่สมรสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ  หรือได้รับการแต่งตั้ง
           - ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ที่มีอายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์  แต่ไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์  ก่อนวันที่  1  สิงหาคม  2548  มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. กรณีปกติ  ได้จนถึงวันที่มีอายุครบ 35 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
*****อาจมีการเปิดรับสมัครผู้ที่อายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์เป็นกรณีพิเศษเป็นคราว ๆ ไป*****

icons02 เอกสารหลักฐานในการสมัคร

- ใบสมัครตามแบบที่ ช.พ.ส. กำหนด
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้าง
- ใบสำคัญการสมรส (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
- ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่ ช.พ.ส. กำหนดโดยมีระยะเวบาไม่เกิน 15 วัน นับถึงวันยื่นใบสมัครและต้องเข้ารับการตรวจโรคดังกล่าวจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น พร้อมประทับตราโรงพยาบาล
- สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

icons02 การสมัคร

- ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่ ช.พ.ส. กำหนด และเอกสารหลักฐานการสมัครพร้อมเงินค่าสมัคร  และ เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  ตามที่กำหนด  โดยเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจะคืนให้เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพภายหลังหักเงินสงเคราะห์รายศพที่ค้างชำระแล้ว โดยให้มหาวิทยาลัย  ดำเนินการหักเงินเดือน / ค่าจ้าง ของคู่สมรสนำส่งสำนักงาน ช.พ.ส.

- รณีปกติค่าสัมคร    50  บาท  ค่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  1,000 บาท (โดยประมาณ)
- กรณีพิเศษค่าสมัคร 100 บาท  ค่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า   3,000 บาท (โดยประมาณ)

  ทั้งนี้ค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ได้

- ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ช.พ.ส. ในจังหวัดที่ท่านสังกัด
- ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความที่ควรแจ้งให้ทราบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นสมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิเป็นสมาชิก  และไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ จาก ช.พ.ส.
- การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการตอบรับ  ออกเลขสมาชิก  และแจ้งให้ชำระเงินสงเคราะห์รายเดือนย้อนหลัง

icons02 การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

- ถึงแก่กรรม
-  ลาออก  เมื่อลาออกจะไม่มีสิทธิขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิใด ๆ
- ถูกถอนชื่อ  กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ 3 เดือนขึ้นไป  จะถูกถอนชื่อจากการเป็นสมาชิกและไม่ได้รับการสงเคราะห์แต่ผู้ถูกถอนชื่อมีสิทธิยื่นเรื่องขอกลับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้
- หย่ากับคู่สมรส แต่สามารถขอดำรงสมาชิกภาพ หรือ ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ตามเดิมได้

icon pdf   ช.พ.ค. - ช.พ.ส. น่ารู้  
icon pdf   ช.พ.ค โดยย่อ
icon pdf   ใบสมัคร ช.พ.ค.
icon pdf   ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค
icon pdf   หนังสือรับรอง ช.พ.ค
icon pdf   หลักเกณฑ์เงือนไขการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค
icon pdf   ช.พ.ส. โดยย่อ
icon pdf   ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
icon pdf   ใบรับรองแพทย์ ช.พ.ส

icon pdf   หนังสือรับรองของคู่สมรสของผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.
icon pdf   บันทึกการสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส
icon pdf   หลักฐานการสมัคร ชพค ชพส.
icon pdf   เงิน ชพค. - ชพส. 2555