หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง

 

i person โครงการอบรมเชิงการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง
       ผลประโยชน์ของพนักงาน
หมดเขตรับสมัคร 23 เม.ย.2557
       สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายละเอียดเพิ่มเติม New1

i person โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของจุฬาฯ  รุ่นที่ 2
       สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายละเอียดเพิ่มเติม New1

i person โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของจุฬาฯ  รุ่นที่ 1
       สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายละเอียดเพิ่มเติม New1

i person โครงการศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด
        (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ดีแทค)
หมดเขตรับสมัคร 23 เม.ย.2557
     สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายละเอียดเพิ่มเติม

i person โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

     สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายละเอียดเพิ่มเติม
     (เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ คณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่า
      คณะ วิทยาลัย สถาบัน และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์งาน เสนอชื่อเข้าร่วมหน่วยงานละ 1 ท่าน)       
     
รุ่นที 1-2 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 มี.ค. 57
      รุ่นที 3  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 เม.ย. 57
      รุ่นที 4  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 พ.ค. 57

i person หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
       
สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  โครงการ ตารางหมดเขตรับสมัคร  ประวัติผู้ที่ผ่านหลักสูตรแล้ว
i person หลักสูตร การเขียนรายงานการประชุม
       
สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  โครงการ ตารางหมดเขตรับสมัคร   ประวัติผู้ที่ผ่านหลักสูตรแล้ว
 i person หลักสูตร การเขียนประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
       
สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  โครงการ  ตารางหมดเขตรับสมัคร  ประวัติผู้ที่ผ่านหลักสูตรแล้ว

 

 สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
  icon torrent Download
  

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน