Loading...

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

/การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2023-07-26T03:11:54+00:00

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา โดยแสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ในการขอพระราชทานให้คำนึงอย่างรอบคอบถึงความที่ได้ใช้ศิลปวิทยาเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ  เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงและเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผุู้ได้รับพระราชทาน ทายาท ครอบครัว และวงศ์ตระกูล

  1. ผังกระบวนงานการ : WORK FLOW
  2. ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
  3. แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาฯ
  4. แบบคำขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา animated gif
(Visited 3,324 times, 1 visits today)