Loading...

การพัฒนาบุคลากร

/การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร 2022-09-26T10:00:09+00:00

การพัฒนาบุคลากร

 • ตาม พรบ.จุฬาฯ พ.ศ. 2551 มาตรา 13 (5) จัดให้มีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การนำผลงานทางวิชาการ ผลการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ให้เป็นประโยชน์
 • และข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557  (หมวด 8 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  ข้อ 74 ส่วนงานต้องจัดให้มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยคำนึงถึงความต้องการ ความเหมาะสม และสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม และแต่ละตำแหน่ง

  การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีการกำกับและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังการพัฒนาด้วย

  ข้อ 75 การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานมหาวิทยาลัยอาจจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะก็ได้ โดยต้องสอดคล้องกับภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม และแต่ละตำแหน่ง

  ข้อ 76  พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภาระงานขั้นต่ำและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 • การพัฒนาบุคลากร ถือเป็นหน้าที่ของ
  1. มหาวิทยาลัย
  2. ส่วนงาน (คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ ฯ)
  3. บุคลากร (อาจารย์ บุคลากรสายปฏิบัติการ)
 • หน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากร
  • ส่วนงาน (คณะ สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ฯ)
  • ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (สำนักงานมหาวิทยาลัย)
   1. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
   2. พัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทุกระดับ
   3. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
   4. พัฒนาวิชาชีพสายปฏิบัติการ
   5. สนับสนุนงบประชุม อบรม สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก
   6. อื่น ๆ
 • โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา
  1. กิจกรรม “แรกพบ” ปีละ 12 ครั้ง (ทุกเดือน) และ Onboarding Program
  2. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies)
  3. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competencies)
   3.1 กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ

   3.2 กลุ่มบุคลากรสายปฏิบัติการ
  4. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีละ 2 ครั้ง (ธันวาคม, กรกฎาคม ตามปีงบประมาณ)
  5. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีละ 3 ครั้ง (ตุลาคม, มีนาคม, มิถุนายน ตามปีงบประมาณ)
   “(แบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน (พม.28) ฉบับปรับปรุงใหม่เดือนกันยายน 2557 : ข้อ 7 พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเข้าอบรมและผ่านหลักสูตรการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่/อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันเริ่มทดลองปฏิบัติงานกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไม่เข้าอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเข้าอบรมแล้วแต่ไม่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่/อาจารย์ใหม่ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน)
  6. หลักสูตรการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ (กรกฎาคม – กันยายน ตามปีงบประมาณ)
  7. หลักสูตรพัฒนากลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ 18 เครือข่ายวิชาชีพ  (Functional Competencies)
 • ข้อควรปฏิบัติ
  1. กรณีต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อไปฝึกอบรมสัมมนาต้องได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อน
  2. หลังจากได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ต้องส่งข้อมูลโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม และรายชื่อผู้เข้าร่วม ให้เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงานต้นสังกัดเพื่อบันทึกประวัติในระบบ CUHR ทุกครั้ง
(Visited 13,649 times, 6 visits today)