Loading...

การลาศึกษาฝึกอบรม

/การลาศึกษาฝึกอบรม
การลาศึกษาฝึกอบรม 2022-12-19T05:10:46+00:00

การลาศึกษาฝึกอบรม 

การขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรม

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติลาศึกษา / ฝึกอบรม จากผู้ขออนุมัติ
  2. บันทึกข้อความขออนุมัติลาศึกษา / ฝึกอบรม จากคณะ / วิทยาลัยฯ
  3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงาน
  4. โครงการ แนวทางการศึกษา / ฝึกอบรม เหตุผลความจำเป็นและโครงการที่จะกลับมาภายหลังสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม
  5. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา/ฝึกอบรม หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษา
  6. หลักฐานการได้รับการสนับสนุนแหล่งทุน
  7. สัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรม 1 ชุด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้
   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุมัติ 1 ชุด
   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
   – สำเนาทะเบียนสมรส
   – ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
  8. สัญญาค้ำประกัน 1 ชุด พร้อมติดอากรแสตมป์ 5 บาท 2 ดวง (5 บาท 1 ดวง) ดังนี้
   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุมัติ 1 ชุด
   – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
   – แบบฟอร์มขอยกเว้นคุณสมบัติผู้ค้ำประกัน (กรณีพ่อแม่ไม่สามารถค้ำประกันได้)
   – สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีพ่อแม่เสียชีวิต) (ถ้ามี)
   – ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

   หมายเหตุ :
   – บุคลากรเสนอขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมมาไม่น้อยกว่า 60 วัน
   – การกรอกรายละเอียดในสัญญาโดยเขียนบรรจงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น


ประกาศ/ระเบียบ

แบบฟอร์ม

หนังสือเวียน

(Visited 5,003 times, 2 visits today)