Loading...

การลาศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพูน

/การลาศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพูน
การลาศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพูน 2022-12-19T05:10:10+00:00

การลาศึกษา ฝึกอบรม เพิ่มพูน

การขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรม

 1. บันทึกข้อความขออนุมัติลาศึกษา / ฝึกอบรม จากผู้ขออนุมัติ
 2. บันทึกข้อความขออนุมัติลาศึกษา / ฝึกอบรม จากคณะ / วิทยาลัยฯ
 3. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงาน
 4. โครงการ แนวทางการศึกษา / ฝึกอบรม เหตุผลความจำเป็นและโครงการที่จะกลับมาภายหลังสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม
 5. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา/ฝึกอบรม หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษา
 6. หลักฐานการได้รับการสนับสนุนแหล่งทุน
 7. สัญญาลาศึกษา/ฝึกอบรม 1 ชุด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุมัติ 1 ชุด
  – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
  – สำเนาทะเบียนสมรส
  – ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 8. สัญญาค้ำประกัน 1 ชุด พร้อมติดอากรแสตมป์ 5 บาท 2 ดวง (5 บาท 1 ดวง) ดังนี้
  – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขออนุมัติ 1 ชุด
  – สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
  – แบบฟอร์มขอยกเว้นคุณสมบัติผู้ค้ำประกัน (กรณีพ่อแม่ไม่สามารถค้ำประกันได้)
  – สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีพ่อแม่เสียชีวิต) (ถ้ามี)
  – ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

  หมายเหตุ :
  – บุคลากรเสนอขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรมมาไม่น้อยกว่า 60 วัน
  – การกรอกรายละเอียดในสัญญาโดยเขียนบรรจงเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement)

แบบฟอร์ม (Form)

หนังสือเวียน (Circular Notice)

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2548

(Visited 13,092 times, 1 visits today)