Loading...

การสรรหาและคัดเลือก

/การสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาและคัดเลือก 2022-09-16T10:20:21+00:00

คู่มือการสรรหาและคัดเลือก   

  • คู่มือการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  • การทดสอบกลาง (e-Testing)
  • แบบฟอร์มสำหรับประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานผ่าน LinkedIn
  • การรายงานตัว
  • วิดีโอขั้นตอนการดำเนินงานสรรหาและคัดเลือกผ่านระบบ SAP
  • การสรรหาทั่วไป
  • การสรรหาหัวหน้ากลุ่มจากผู้ปฏิบัติงานภายในส่วนงาน
      ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
      ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย               สายวิชาการ พ.ศ.2561
      ประกาศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ประเมินความรู้ การพัฒนาและการทดสอบภาษาอังกฤษ                             สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (AD) พ.ศ. 2557
      ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7 พ.ศ. 2562
      ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือก                                 พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการ ตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564
      กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
      แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พม. 11-1 V.3
      แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ กลุ่มบริการ พม. 11-3
      หนังสืออนุญาตจาก ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้สมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ                                                                       (กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ)
      หนังสืออนุญาตจาก ส่วนงาน/หน่วยงาน ให้สมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ                                                                       (กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
      แบบการขอยกเว้นคุณสมบัติเพื่อเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
      แบบการขอยกเว้นคุณสมบัติเพื่อรับสมัครบุคคลที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ                           และขอยกเว้น/เปลี่ยน แปลงเงื่อนไขการลาศึกษาต่อและการทดลองปฏิบัติงาน
      ใบรับรองแพทย์ตามกฎ กพอ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

(Visited 59,359 times, 12 visits today)