Loading...

ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น /การเปลี่ยนตำแหน่ง/การตัดโอนตำแหน่ง

/ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น /การเปลี่ยนตำแหน่ง/การตัดโอนตำแหน่ง
ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น /การเปลี่ยนตำแหน่ง/การตัดโอนตำแหน่ง 2019-05-15T01:33:06+00:00

ขอตำแหน่งที่สูงขึ้น /การเปลี่ยนตำแหน่ง/การตัดโอนตำแหน่ง

การขอตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

ให้บริการในงานเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในระดับชำนาญงาน  ระดับชำนาญงานพิเศษระดับชำนาญการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

(Visited 10,727 times, 1 visits today)