Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระบบ (P7’S POOL)

/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระบบ (P7’S POOL)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระบบ (P7’S POOL) 2018-10-01T03:03:43+07:00

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระบบ Pool

 4.1 เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

               – วุฒิปริญญาตรี
  1.  สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 : สังกัด ศูนย์บริหารกลาง
  2.  สอบคัดเลือกวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 : สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารสุข

               – วุฒิปริญญาโท 

4.2 เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา , กิจการนิสิต) P7

               – วุฒิปริญญาตรี
  1. สอบคัดเลือกวันพุธที่ 24 กันยายน  2561 : สังกัด คณะนิติศาสตร์
  2. สอบคัดเลือกวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 : สังกัด คณะนิติศาสตร์
  3. สอบคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 : สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
  4. สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 : สังกัด สถาบันภาษา
  5. สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : สังกัด คณะครุศาสตร์

               – วุฒิปริญญาโท