Loading...

ตรวจสุขภาพประจำปี

/ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี 2018-10-25T02:22:20+07:00

 ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ป ร ะ จำ ปี    ๒ ๕ ๖ ๒  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new   

 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่มีสิทธิรับบริการ

 • ข้าราชการ
 • ขาราชการบำนาญ/ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ (ที่ยังปฏิบัติงานอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ลูกจ้างประจำปีเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
 • พนักงานมหาวิทยาลัย
 • ลูกจ้างชั่วคราวต่าง ๆ (ชำระเงินค่าบริการตรวจเอง)
 • พนักงานวิสามัญ (ชำระเงินค่าบริการตรวจเอง)
  • ถ้าไม่สามารถเข้ารับการตรวจตามกำหนดการของหน่วยงานได้ สามารถเข้ารับการตรวจ ในวันอื่นที่มีการจัดตรวจ
 • สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในต่างจังหวัด และเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐ โดยต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วให้หน่วยงานเป็นผู้รวบรวมใบเสร็จรับเงินที่ ระบุรายการตรวจ รหัสตรวจ และค่าบริการตรวจ ส่งมายังงานสวัสดิการเพื่อตรวจสอบ และประสานงานการเบิกจ่ายกับสำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ (สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะรายการตรวจตามเกณฑ์กระทรวงการคลังเท่านั้น)
 • รายการตรวจตามเกณฑ์กระทรวงการคลัง
 • หนังสือเวียนเรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัด

ข้อบังคับ / ประกาศ / หนังสือเวียน

ขั้นตอนดำเนินกา

 1. บันทึกข้อความแจ้งตรวจสุขภาพไปแต่ละส่วนงาน
  • บันทึกข้อความประกอบด้วยรายชื่อผู้รับการตรวจสุขภาพ ภาชนะสำหรับบรรจุปัสสาวะและอุจจาระ พร้อมเอกสารข้อแนะนำการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพ
  • ส่วนงานประชาสัมพันธ์และแจกภาชนะสำหรับบรรจุปัสสาวะและอุจจาระ
 2. เข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลา ณ สถานที่ตามบันทึกข้อความ
 3. การตรวจมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจ
  • บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการลงทะเบียนตรวจมะเร็งปากมดลูก(Less Paper) และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนตรวจ ณ วันตรวจสุขภาพ
  • บุคลากรลงทะเบียนจองระบบออนไลน์ http://www.hrm.chula.ac.th
  • เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกตามวันและเวลาที่ได้รับการจองไว้
  • สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งไปยังส่วนงานให้มารับผลตรวจหรือส่งไปรษณีย์มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งผลตรวจไปยังบุคลากร
 4. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์แจ้งไปยังส่วนงานให้มารับผลตรวจสุขภาพ พร้อมบันทึกข้อความกำหนดตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
  • ส่วนงานแจกจ่ายผลตรวจสุขภาพไปยังบุคลากร พร้อมประชาสัมพันธ์วันตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและต้องการคำแนะนำจากแพทย์เพิ่มเติม
 5. เข้ารับการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ตามวันเวลา ณ สถานที่ตามบันทึกข้อความ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพงษ์ธร  ศะศิงาม โทร. 02-2180163 Email.pongtorn0354@hotmail.com