Loading...

บัตรบุคลากร (Employee ID Card)

/บัตรบุคลากร (Employee ID Card)
บัตรบุคลากร (Employee ID Card) 2023-01-22T15:20:38+00:00

การทำบัตรบุคลากร (Employee ID Card)

 • การทำบัตรประจำตัวบุคลากร ดังนี้ 
 1. ข้าราชการ
 2. ลูกจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน / ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
 3. พนักงานมหาวิทยาลัย
 4. พนักงานวิสามัญ
 5. พนักงาน Competitive Track
 6. สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ (พนักงาน นวบ.)
 7. ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ได้รับเงินเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 8. ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ)
 9. บุคคลภายนอก เช่น นักวิจัยโครงการหลังปริญญาเอก (ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย) / นักวิจัยโครงการ C2F / อาจารย์พิเศษ / นักวิจัย

โดยทางคณะ/ส่วนงานจัดจ้างโดยตรง เป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินเดือนให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ผ่านการจ่ายเงินเดือนระบบ Payroll


 • เงื่อนไขในการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร มี 2 ทางเลือกได้แก่
1. บุคลากรติดต่อด้วยตนเองที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 
    – นำบัตรพนักงานเดิมหรือบัตรประชาชน
    – รูปถ่ายปัจจุบัน อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ)           เพื่อสแกนรูป
      กรณีมีความประสงค์ขอเปลี่ยนรูปถ่ายใหม่ และมีบริการถ่ายรูปสถานที่ทำบัตร

หมายเหตุ – สามารถรอรับบัตรได้ทันที

                 – กรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ และเลือกรับบำนาญ เมื่อบุคลากรได้รับใบสั่งจ่ายบำนาญ

                    มหาวิทยาลัยจะสามารถออกบัตรข้าราชการบำนาญให้ได้

                 – กรณีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพที่ยังคงเป็นสมาชิกกบข. ไม่สามารถออกบัตรข้าราชการบำนาญได้ เนื่องจากยังไม่มีสถานะเป็นข้าราชการที่ได้รับบำนาญรายเดือน

2. บุคลากรหรือคณะ/ส่วนงาน ขอทำบัตรประจำตัวบุคลากรผ่านระบบ Application CUERP FIORI (https://www.Cuerpapp.chula.ac.th)

ยกเว้น..กรณี บุคลากรใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรพนักงาน

 กรณี ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ)

จะไม่สามารถขอทำบัตรประจำตัวบุคลากรผ่านระบบ Application CUERP FIORI ได้ บุคลากรต้องติดต่อขอทำบัตรประจำตัวบุคลากรด้วยตนเองที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5

กรณี บุคคลภายนอก เช่น นักวิจัยโครงการหลังปริญญาเอก (ผ่านทางบัณฑิตวิทยาลัย) / นักวิจัยโครงการ C2F / อาจารย์พิเศษ / นักวิจัย ที่ทางคณะ/ส่วนงานจัดจ้างโดยตรง เป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินเดือนให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ผ่านการจ่ายเงินเดือนระบ Peillow ทางคณะ/ส่วนงาน ต้องทำบันทึกขออนุมัติผู้บริหารเป็นกรณี


 • การทำบัตรประจำตัวบุคลากร ดังนี้ 

1. อายุตามสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่เกิน 6 ปีนับแต่วันที่ออกบัตร

2. อายุตลอดชีพสำหรับบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ) ที่มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป


 • การทำบัตรประจำตัวบุคลากร กรณีดังต่อไปนี้

1. ขอมีบัตรครั้งแรก

2. บัตรหมดอายุ (สามารถขอทำบัตรได้ก่อน 7 วัน)

3. บัตรหาย (แนบสำเนาใบแจ้งความ)

4. เปลี่ยนตำแหน่ง

5. เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล

6. บัตรชำรุด

7. อื่นๆ

หมายเหตุ ทุกกรณีจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ CUERP S/4 HANA (Sap) ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะขอทำบัตรประจำตัวบุคลากรได้

(Visited 10,739 times, 8 visits today)