Loading...

บุคลากรดีเด่น จุฬาฯ

/บุคลากรดีเด่น จุฬาฯ
บุคลากรดีเด่น จุฬาฯ 2018-01-26T02:53:25+00:00
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2539
  • รศ.ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล

   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 9
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ  “ความเป็นครู”
  • ศ.วิทิต  มันตาภรณ์

   ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 10
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ความสามารถทางวิชาการ”
  • นายสมชาย  วงศ์รัตนรักษ์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
   ส่วนงาน  สถาบันคอมพิวเตอร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่วยบริการวิชาการ”
  • นางเสวีย์  แจ้งขำ
   ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 5
   ส่วนงาน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ธุรการและบริหารงานทั่วไป”
  • ร.ต.สุนทร  ชุปวา

   ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
   ส่วนงาน สถาบันคอมพิวเตอร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่าง”
  • นายขจรศักดิ์   อิ่มเอม

   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2538
  • นางวาสนา โตเลี้ยง

   ตำแหน่ง นักวิจัย 6
   ส่วนงาน สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ  “ช่วยบริการวิชาการ”
  • นางเยาวดี  ฟ้าสว่าง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
   ส่วนงาน กองอาคารสถานที่
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ธุรการและบริหารงานทั่วไป”
  • นางประนอม  ศิลปนภาพร
   ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2537
  • รศ.ดร.สำรวย  สังข์สะอาด
   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ  “ความสามารถทางวิชาการ”
  • น.ส.สุณีย์  ศิริพงษ์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
   ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่วยบริการวิชาการ”
  • นางสุนทรี  ทองประเสริฐ

   ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4
   ส่วนงาน กองบริการการศึกษา (สภาคณาจารย์)
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ธุรการและบริหารงานทั่วไป”
  • นายวิเชียร  เกิดพุ่ม

   ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิคส์ 3
   ส่วนงาน สถาบันภาษา
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่าง”
  • นายไสว  นัยนิตย์

   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน คณะอักษรศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2536
  • ศ.นพ.กัมมันต์  พันธุมจินดา

   ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 10
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ  “ความเป็นครู”
  • ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

   ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 11
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ความสามารถทางวิชาการ”
  • น.ส.จรวย  กลางณรงค์

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6
   ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่วยบริการวิชาการ”
  • น.ส.ศรีสุดา  ประสงค์ผลชัย

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 4
   ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ธุรการและบริหารงานทั่วไป”
  • นายบุญนพ  คัชวะรัง
   ตำแหน่ง ช่างไม้
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่าง”
  • นางราตรี  วงษ์เหมือน
   ตำแหน่ง ภารโรง
   ส่วนงาน คณะรัฐศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2535
  • ศ.ดร.มงคล  เดชนครินทร์

   ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ความสามารถทางวิชาการ”
  • นายประเสริฐ  เขียวพิมพา
   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 6
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่วยบริการวิชาการ”
  • น.ส.นงลักษณ์  จันทนิสร์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล 6
   ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ธุรการและบริหารงานทั่วไป”
  • นายประภา  มีโบ

   ตำแหน่ง ช่างไม้
   ส่วนงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่าง”
  • น.ส.ลำเจียก  พุฒตาล

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2534
  • ศาสตราจารย์อำไพ  สุจริตกุล
   ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ความเป็นครู”
  • นายอุทัย  ศรัทธาบุญ
   ตำแหน่ง ครู 6
   ส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่วยบริการวิชาการ”
  • นางอรุณ  กายสูง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
   ส่วนงาน คณะนิเทศศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “งานธุรการและบริหารทั่วไป”
  • นายสังเวียน  ดีประเสริฐ
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2533
  • ศ.สุมน  อมรวิวัฒน์

   ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ความเป็นครู”
  • นางพรรณนิภา  ธีระชิต
   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6
   ส่วนงาน กองบริการการศึกษา
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่วยบริการวิชาการ”
  • น.ส.กรรณิกา  สามพี่น้อง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
   ส่วนงาน คณะพาณิชยศาสตร์
   ประเภทรางวัล ที่ได้รบ “งานธุรการและบริหารทั่วไป”
  • นายชิต  แจ่มอุทัย
   ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
   ส่วน งาน กองอาคารสถานที่
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่าง”
  • นายสมชาย  โหมดตาด

   ตำแหน่ง ภารโรง
   ส่วน งาน สถาบันคอมพิวเตอร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2532
  • รศ.นพ.ทองจันทร์ หงด์ลดารมภ์
   ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ความเป็นครู”
  • น.ส.เพ็ญศรี  เพ็ชรดี

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี 5
   ส่วนงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ธุรการและบริหารงานทั่วไป”
 • บุคลากรดีเด่น ปี 2531
  • นายวงศ์  จันทร์อ้น
   ตำแหน่ง ช่างไม้
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “ช่าง”
  • นายคลี่  เพชรจำรัส
   ตำแหน่ง นักการภารโรง
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   ประเภทรางวัลที่ได้รบ “บริการแรงงาน”
(Visited 4,105 times, 1 visits today)