Loading...

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

/ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม 2018-10-26T04:04:37+07:00

ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

ประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได้ครอบคลุมการประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ คราวละ 1 ปี สมัครได้ทั้งบุคลากรและครอบครัว มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

แผนที่ 3 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ประกอบด้วย

 • สมาชิกหลัก
  • พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได้
  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน
  • ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
  • เจ้าหน้าที่ทุกประเภทที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกสมทบ
  • คู่สมรส บิดา-มารดาของสมาชิกหลัก ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี กรณีที่เป็นสมาชิกก่อนอายุ 65 ปี และยังคงเป็นสมาชิกต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนสมาชิที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ส่วนบุตรของสมาชิกหลัก จะต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่ทำการสมรส และยังไม่ได้ทำงานที่มีอยู่ระหว่าง 14 วันถึง 21 ปี หากกำลังศึกษาอยู่จะต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปี

หนังสือเวียน

หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการประกันชีวิต-อุบัติ-สุขภาพฯ ปีที่ 13 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติของสมาชิก พร้อมแบบฟอร์ม

 1. การสมัคร
  • บุคลากรที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ที่เป็นสมาชิกหลักและสมาชิกสมทบที่เป็นคู่สมรส บุตร บิดา-มารดา สามารถกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและหรือสำเนาสูติบัตร และยื่นเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5
  • แบบฟอร์ม
 2. การชำระค่าเบี้ยประกัน à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง
  • เบี้ยประกัน
   • ค่าเบี้ยประกันชำระแบบงวดเดียว มีดังนี้
    • แผน1 คนละ 3,200 บาทต่อปี
    • แผน2 คนละ 5,200 บาทต่อปี
    • แผน3 คนละ 6,050 บาทต่อปี
    • และค่าเบี้ยทันตกรรม คนละ 1,400 บาทต่อปี
  • การชำระค่าเบี้ยประกัน
   • กรณีพนม.(เงินอุดหนุน) (เฉพาะที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ) มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันในแผนประกันที่3
   • กรณีพนม.(เงินรายได้) ที่สังกัดสนม.และสังกัดหน่วยงานต่างๆที่มิใช่หน่วยงานวิสาหกิจ มิใช่หน่วยงานที่มีการบริหารงานเป็นอิสระของตนเอง และมิใช่หน่วยงานที่มีระเบียบการบริหารงานบุคคลของตนเอง หน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันในแผนประกันที่ 3 ดังนั้นหน่วยงานจะต้องทำการนำส่งค่าเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทฯตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ
   • กรณีบุคลากรรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันด้วยตนเอง จะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นเงินสดหรือยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักผ่านเงินเดือนเป็นงวดเดียว ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 2561 ถึง 26 พ.ย. 2561 เท่านั้น
 3. การบริการด้านค่ารักษาพยาบาล
 4. การขอเบิกเงินคืน กรณีสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าโดยนำเอกสารหลักฐานมายื่นขอเบิกเงินคืนจากบริษัทฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากร-มนุษย์ ได้ตามสิทธิ (ไม่เกินผลประโยชน์คุ้มครองที่ระบุในแต่ละแผนประกัน) เอกสารหลักฐาน ดังนี้
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ หรือ ส่งสำเนาหน้าบัตรประกันสุขภาพของสมาชิก
  • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง
  • สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ที่แสดงเลขบัญชีของสมาชิกหลักเท่านั้น ยกเว้น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
 5. กรณีบัตรหายให้แจ้งความ ณ สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน ยื่นที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการออกบัตรใหม่
 6. กรณีที่สมาชิกมรณกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพิมาย ชาวบางงาม โทร. 02-2180181
อีเมล์ : Pimai.C@chula.ac.th