Loading...

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

/ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2024-06-01T02:50:54+00:00

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นางระเบียบ ล้อมวงษ์ (เบียบ)
พนักงานสถานที่ บ 1
02-218-0379
Rabaeb.L@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร

นายทรงชัย ธรรมาภิมุขกุล (แดน)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6
02-218-0187
Songchai.T@chula.ac.th
นางสาวปวิตรา มาดวง (อาย)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0186
Pawitra.S@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

กลุ่มภารกิจบริหารจัดการฝึกอบรม

นายคมสัน เลาห์กมล (เก่ง)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6
02-218-0371
Komsan.L@chula.ac.th
นายสัณห์ฐิติ สารโพธิ์คา (สัณห์)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0165
Santhiti.S@chula.ac.th
นางนิรมล สุวรรณาศรัย (เหมียว)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
02-218-0374
Niramol.S@chula.ac.th
นางสาวกนกนภัส สายเนตร
(อุ๋งอิ๋ง)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0347
Kanoknaphat.N@chula.ac.th
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
(Visited 22,648 times, 15 visits today)