Loading...

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์

/ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ 2024-07-02T01:19:47+00:00

ฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์

นางสุกัญญา ศรีจิตร  (แหม่ม)
ผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์
02-218-0263
Sukanya.So@chula.ac.th

นางสาวกนกพรรณ ทรัพย์เกิด (อุ๊)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
02-218-0353
Kanokphan.S@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์

นางสาวณัฐชลีวรรณ วงศ์ธีรนาถ (ณัฐ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6
02-218-0147
Nutchaleewan.W@chula.ac.th

นายกฤษาฎาภัคน์ ใจลึก (ณะ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0356
Kridsana.J@chula.ac.th

นางสาวพรพิศุทธิ์ เล้าบัณฑิต (ไอซ์)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0157
Pornpisut.L@chula.ac.th

นางสาววราลักษณ์ ลิ่วลักษณ์ (ปู)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0155
Waralux.L@chula.ac.th

นางสาวญาณิน ชัยทิพย์ (อ้อย)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0183
Yupa.W@chula.ac.th

นางแจ่มจันทร์ กิ่งแก้ว (แจ่ม)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-1194
Chamchan.K@chula.ac.th

นายกัญจน์ ศรีชวโนทัย (กัน)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0355
Gan.S@chula.ac.th

นางสาววราภรณ์ ศิริโท (หนิง)
บุคลากรปฏิบัติการ
02-218-0352
Warapron.S@chula.ac.th

นายศิริชัย ไตรสาคร (ปิ๊ก)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
02-218-0351
Sirichai.TR@chula.ac.th

นายลิขิต โศภิตเวศย์มนตรี (เอ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

กลุ่มภารกิจสวัสดิการ

นางสาวณภัสสร มณีวงศ์ (ฟ้า)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6
02-218-0377
Napassorn.M@chula.ac.th

นางสาวสุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ์ (ปอย)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0180
Surivassa.D@chula.ac.th

นางสาวพนิตา แลโสภา (อ้อ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0196
Panita.L@chula.ac.th

นายพงษ์ธร ศะศิงาม (ต๊ะ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0163
Pongtorn.S@chula.ac.th

นางสาวมลฑา พิทักษ์ (ต่าย)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0365
Monta.P@chula.ac.th

นางสาวธมลวรรณ สร้อยนาค (น้ำทิพย์)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0148
Thamonwan.S@chula.ac.th

นางสาวอารยา จันทร์ทอง (ตุ๊กตา)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
02-218-0349
Araya.C@chula.ac.th

นางสาวสจี จิตรเสนอ (จี)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
02-218-0348
Sagee.J@chula.ac.th

นางสาวพิมาย ชาวบางงาม (เอ๋)
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
02-218-0181
Pimai.C@chula.ac.th

นางสาวรุ่งรัตน์ วราภิรมย์ (ส้ม)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
02-218-0346
Rungrat.W@chula.ac.th

นางสาวอรอุมา ด้วงแก้ว (โอ๋)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน P9
02-218-0349
Onuma.D@chula.ac.th

(Visited 22,710 times, 26 visits today)