Loading...

วิสัยทัศน์

/วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ 2017-05-01T07:57:36+00:00

ปรัชญา / ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสำนัก

ปรัชญา / ปณิธาน

สำนักมุ่งมั่นในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารทางวิชาการแก่สังคม  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

          ” เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ”

วัตถุประสงค์

1. มุ่งเน้นความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ
2. ดำเนินภารกิจต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

นโยบายคุณภาพของสำนัก

   ” สบม.มุ่งมั่น   ร่วมกันพัฒนา สนับสนุนปรัชญา  ชาวจุฬาฯ พอใจ”

 วัตถุประสงค์ ตามนโยบายคุณภาพของสำนัก

1. มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสำนักได้พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพ ความสามารถของตนเอง
3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับริการอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในสำนักได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team Work) อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้มีการกำหนดและทบทวนเป้าหมายของการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ
6. ให้การสนับสนุนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองนโยบาย ปรัชญา/ปณิธานของมหาวิทยาลัย

(Visited 4,234 times, 1 visits today)