Loading...

สวัสดิการงานศพ (Funeral benefits)

/สวัสดิการงานศพ (Funeral benefits)
สวัสดิการงานศพ (Funeral benefits) 2023-02-15T07:41:27+00:00

สวัสดิการงานศพ (Funeral benefits) บุคลากรและบุคคลในครอบครัว

ผู้ที่มีสิทธิใช้บริการ

 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณแผ่นดิน
 • ลูกจ้างประจำเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน
 • พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุนและหมวดเงินรายได้

หมายเหตุ เฉพาะที่สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อัตราการเบิกจ่าย

 1. เงินช่วยเหลืองานศพบุคลากร บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 2. ค่าพวงหรีดหรือสิ่งของอื่นสำหรรับงานศพบุคลากร บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของบุคลากร เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท
 3. การจัดยานพาหนะไปร่วมงานศพโดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
  • ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริงและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาพนักงานขับรถในอัตราตามข้อ 14 ในประกาศจุฬาฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆ พ.ศ. 2559 ได้ไม่เกิน 2 วันในวันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและวันฌาปนกิจตามความเหมาะสม
  • นอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง และ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถในอัตราตามข้อ 41 รวมแล้วไม่เกิน 5,000 บาทต่องาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

.

ผู้ที่ประสงค์ขอเบิกเงินสวัสดิการงานศพบุคลากรและบุคคลในครอบครัว จะต้องให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความ เรื่อง การขอเบิกเงินช่วยเหลืองานศพและค่าพวงหรีดหรือสิ่งของอื่น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยื่นและรับเงินได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • เงินช่วยเหลืองานศพ แนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาใบมรณะ/สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับเงิน/สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับเงินและผู้ชีวิตกรณี คู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส
 • ค่าพวงหรีดสิ่งของอื่นและค่าน้ำมัน แนบเอกสาร ใบเสร็จรับเงินตามที่จ่ายจริง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงานขับรถ แนบเอกสาร ได้แก่ ใบแทนใบเสร็จรับเงินตามที่จ่ายจริง

ข้อบังคับ/ประกาศ

.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณสจี จิตรเสนอ อีเมล: sagee.j@chula.ac.th โทร. 02-218-0163

(Visited 27,793 times, 39 visits today)