Loading...

สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (Chulalongkorn University Demonstration Elementary and Secondary School)

/สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (Chulalongkorn University Demonstration Elementary and Secondary School)
สวัสดิการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (Chulalongkorn University Demonstration Elementary and Secondary School) 2024-06-27T09:34:49+00:00

สวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Chulalongkorn University Demonstration Elementary and Secondary School)

.

.

ผู้มีสิทธิรับสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของบุคลากรในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับจุฬาฯ ดังนี้

  1. ข้าราชการ
  2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ P1 -P6 และ P7C
  4.  พนักงานศศินทร์ (ปฏิบัติงานสอนเป็นงานหลัก)

ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement)

การรับบุตรบุคลากรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ระดับชั้นประถมศึกษา  

   ประชาสัมพันธ์การนำบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6  ปีการศึกษา 2567  ปิดรับสมัครแล้ว 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

  ประชาสัมพันธ์การนำบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6  ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะบุตรบุคลากร) ปิดรับสมัครแล้ว

  • แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Click
  • แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2567 Click

แบบฟอร์ม (Forms)

กรณีแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิจองบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)

  • แบบแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิจองบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2572 (สธ.1.1)   Click
  • แบบแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิจองบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2571 (สธ.1.1)    Click 
  • แบบแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิจองบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2570 (สธ.1.1)   Click   
  • แบบแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิจองบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2569  (สธ.1.1)  Click   

สัญญาการนำบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.

.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    📞
คุณพนิตา แลโสภา  อีเมล: panita.l@chula.ac.th   โทร. 02-218-0196

(Visited 19,029 times, 7 visits today)