Loading...

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระบบ (P7’S POOL)

/ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระบบ (P7’S POOL)
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ระบบ (P7’S POOL) 2018-11-26T09:53:37+07:00

6.  ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ระบบ Pool  

 6.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

               – วุฒิปริญญาตรี
 1. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด ศูนย์บริหารกลาง
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด ศูนย์บริหารกลาง
 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 4. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 5. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด คณะนิติศาสตร์ (สาขาวิชากฎหมายการเงิน และภาษีอากร)
 6. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด คณะนิติศาสตร์ (ประจำศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา)
 7. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด คณะนิติศาสตร์ (ประจำหน่วยงานสารบรรณ กลุ่มงานบริหารและธุรการ)
 8. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด ศูนย์สื่อสารองค์กร
               – วุฒิปริญญาโท

6.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

               – วุฒิปริญญาตรี
 1. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด คณะนิติศาสตร์
 2. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์
 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด สำนักบริหารวิชาการ
 4. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
 5. ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ : สังกัด สถาบันภาษา
               – วุฒิปริญญาโท