Loading...

หอพักบุคลากร (Staff dormitory)

/หอพักบุคลากร (Staff dormitory)
หอพักบุคลากร (Staff dormitory) 2023-06-22T08:41:04+00:00

หอพักบุคลากร (Staff dormitory)

.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในหอพักเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยเหลือเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร หรือมีที่พักในกรุงเทพมหานครแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 หอพัก ได้แก่

หอพักวิทยนิเวศน์   (อาคาร 14 ชั้น ห้องปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก) หมายเหตุ : ยกเลิกให้บริการห้องพักแบบรายวัน

คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก

 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำเทียบเท่าระดับ P8 ขึ้นไป
 • พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P8 ขึ้นไป (หมวดเงินอุดหนุน , หมวดเงินรายได้)
  หมายเหตุ ไม่รวมพนักงานวิสาหกิจ และพนักงานวิสามัญ

หอพักจุฬานิเวศน์

คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก

 • ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำเทียบเท่าระดับ P8 ขึ้นไป
 • พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P8 ขึ้นไป (หมวดเงินอุดหนุน , หมวดเงินรายได้)
  หมายเหตุ ไม่รวมพนักงานวิสาหกิจ และพนักงานวิสามัญ

หอพักจุฬานิวาส

หอพักสำหรับบุคลากรตำแหน่ง คนงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.), นักการภารโรง และ ช่าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการดูแลทรัพย์สิน และการรักษาความปลอดภัย บุคลากรสามารถสมัครขอเข้าพักอาศัยที่หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งหน่วยงานจะจัดลำดับผู้สมัครในการพิจารณาให้เข้าพัก โดยการเข้าพักอาศัยพร้อมกันทุกรอบ 2 ปี ลักษณะหอพักจุฬานิวาสเป็นแบบแฟลต จำนวน 176 ห้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณพงษ์ธร ศะศิงาม  อีเมล: pongtorn.s@chula.ac.th   โทร. 02-218-0163
 • คุณมลฑา พิทักษ์     อีเมล: monta.p@chula.ac.th        โทร. 02-218-0365
(Visited 52,660 times, 15 visits today)