Loading...

หอพักบุคลากร

/หอพักบุคลากร
หอพักบุคลากร 2019-02-21T09:32:42+07:00

โครงการทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้น (TRIPLE Y RESIDENCE) สำหรับบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอพักบุคลากร                                                                   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าพักอาศัยในหอพักเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยเหลือเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร หรือมีที่พักในกรุงเทพมหานครแต่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 3 หอพัก ได้แก่

  • หอพักวิทยนิเวศน์

(อาคาร 14 ชั้น ห้องปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างประจำเทียบเท่าระดับ P8 ขึ้นไป
  • พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P8 ขึ้นไป (หมวดเงินอุดหนุน , หมวดเงินรายได้)

หมายเหตุ ไม่รวมวิสาหกิจและพนักงานวิสามัญ

ข้อบังคับ/ประกาศ

แบบฟอร์ม

ค่าบำรุงรักษาหอพัก (สามารถติดต่อจองห้องพักรายวันได้ที่ 02-2183010)

ประเภท ค่าบำรุงรักษา
รายวัน บุคคลภายใน 700 บาท/วัน
บุคคลภายนอก 900 บาท/วัน
รายเดือน ขนาด 24 ตร.ม. 6,500 บาท/เดือน
ขนาด 33 ตร.ม. 9,000 บาท/เดือน
ขนาด 36.5 ตร.ม. 10,000 บาท/เดือน
  • หอพักจุฬานิเวศน์

(อาคาร 4 ชั้น ห้องพัดลมพร้อมเฟอร์นิเจอร์)

 คุณสมบัติผู้ขอเข้าพัก

  • ข้าราชการ
  • ลูกจ้างประจำเทียบเท่าระดับ P8 ขึ้นไป
  • พนักงานมหาวิทยาลัยระดับ P8 ขึ้นไป (หมวดเงินอุดหนุน , หมวดเงินรายได้)
  • และปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ ไม่รวมวิสาหกิจและพนักงานวิสามัญ

ข้อบังคับ/ประกาศ

แบบฟอร์ม

ค่าบำรุงรักษาหอพัก

ประเภท ค่าบำรุงรักษา
ห้องโสดคู่ ห้องละ 1,400 บาท/เดือน
ห้องคู่สมรส คู่สมรสเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1,600 บาท/เดือน
คู่สมรสเป็นบุคคลภายนอก 2,400 บาท/เดือน
  • หอพักจุฬานิวาส

วัตถุประสงค์เป็นหอพักสำหรับบุคลากรตำแหน่ง คนงาน เจ้าหน้าที่ รปภ. นักการภารโรง ช่าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการดูแลทรัพย์สิน และการรักษาความปลอดภัย บุคลากรสามารถสมัครขอเข้าพักอาศัยที่หน่วยงานที่สังกัด ซึ่งหน่วยงานจะจัดลำดับผู้สมัครในการพิจารณาให้เข้าพัก โดยการเข้าพักอาศัยพร้อมกันทุกรอบ 1 ปี ลักษณะหอพักจุฬานิวาสเป็นแบบแฟลต จำนวน 172 ห้อง

ข้อบังคับ/ประกาศ

แบบฟอร์ม

ค่าบำรุงรักษาหอพัก

ประเภท ค่าบำรุงรักษา
ห้องครอบครัว 1,000 บาท/เดือน
ห้องพักรวม (พัก 4 คน ) คนละ 250 บาท/เดือน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพงศ์ธร ศะศิงาม  โทร. 02-2180163