Loading...

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Royal decorations)

/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Royal decorations)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Royal decorations) 2022-01-20T09:02:03+00:00

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Royal decorations)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ สิ่งซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการที่ใช้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่างๆ และที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ตามที่ทางราชการกำหนดชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทานประจำปีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ส่วนราชการเสนอขอพระราชทานให้แก่บุคคลต่างๆ เป็นประจำปี ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบด้วย

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 4. เหรียญจักรพรรดิมาลา
 1. ผังกระบวนงานการ : WORK FLOW
  1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
  2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 2. กฎระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง :
  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
  2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
  3. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
  ประเภท บัญชี 7 (PDF) บัญชี 41 (PDF) บัญชี 18 (PDF) บัญชี 15 (PDF) ระยะเวลา การขอ หมาย
  ข้าราชการ 5 ปี บรรจุก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วันของปีที่ขอ
  ขรก.ที่เปลี่ยนสถานภาพ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 5 ปี บรรจุก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วันของปีที่ขอ
  ขรก.ที่เปลี่ยนสถานภาพ ก่อน 1 ตุลาคม 2553 5 ปี บรรจุก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วันของปีที่ขอ
  พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน 5 ปี บรรจุก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วันของปีที่ขอ
  ลูกจ้างประจำ เงินงบประมาณแผ่นดิน 8 ปี บรรจุก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 วันของปีที่ขอ
 3. แบบฟอร์ม และตัวอย่างการกรอกเอกสาร :
  1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
   1. แบบ นร. 1
   2. แบบ นร. 2
   3. แบบ นร. 3
   4. หนังสือรับรองเอกสารการบริจาคทรัพย์สิน
  3. เหรียญจักรพรรดิมาลา
 4. ข่าวสาร
(Visited 17,358 times, 3 visits today)