Loading...

เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องจากการทำงาน (Medical compensation for work-related accidents)

/เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องจากการทำงาน (Medical compensation for work-related accidents)
เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุสืบเนื่องจากการทำงาน (Medical compensation for work-related accidents) 2022-11-01T09:55:40+00:00

การอุดหนุนเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน (Medical compensation for work-related accidents)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะเยียวยาพนักงานมหาวิทยาลัยที่เจ็บป่วย หรือประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงาน  จึงได้จัดให้มีการชดเชย เยียวยา ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากที่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

ผู้ที่มีสิทธิ

  • พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ/ประกาศ

แบบฟอร์ม

.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพนิตา แลโสภา  อีเมล: panita.l@chula.ac.th   โทร. 02-218-0196

(Visited 3,732 times, 1 visits today)