Loading...

แผนอบรมประจำปี

/แผนอบรมประจำปี
แผนอบรมประจำปี 2024-03-04T09:09:53+00:00

แบบฟอร์มเสนอโครงการและงบประมาณเพื่อการพัฒนากลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เสนอภายในวันที่ 25 มีนาคม 2567)

1.-แบบฟอร์มเสนองบเครือข่ายฯปีงบ-2568
2.-แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเครือข่ายฯ-Training-Outline-ปีงบ2568

(Visited 23,819 times, 7 visits today)