หน้าหลัก รับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์

imagesGF0PKRZ3www.hrm.chula.ac.th
 

  icon-web-hand1.  ประกาศรับสมัครงาน online สมัครได้ที่นี่ click-icon111
       
        ***ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
        ***ก่อนกรอกใบสมัครกรุณากดปุ่ม (Compatibility View)  เพิ่มเติม....
        ***ผู้สมัครสามารถใช้ Browser โปรแกรม  Mozilla Firefox  กรอกใบสมัคร online ได้
        

    หมายเหตุ   1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครผ่านทาง website เท่านั้น  
                        2. พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเป็น file.pdf เท่านั้น   (ยกเว้น รูปถ่าย เป็น file.jpg
                            รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ในลักษณะรูปติดบัตร สวมเสื้อสูท หรือ เสื้อสุภาพ)

                        3. 
กรณีผู้สมัครที่เคยสมัครในตำแหน่งเดิม แล้วมีการขยายใบประกาศรับสมัครงานใบเดิมนั้น (ขยายเวลารับสมัคร)
                            ไม่ต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ใหม่
                        4. ก่อนวันปิดรับสมัคร  ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารมาให้ครบ มิฉะนั้นจะไม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบกลาง
                            โดยมหาวิทยาลัย
                        5. เมื่อสมัครงานผ่าน online เรียบร้อยแล้ว หลังวันปิดรับสมัคร 
                            เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครผ่าน 
                             จึงจะประกาศรายชื่อในประกาศทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัย (ตรวจสอบรายชื่อ)
                       
6. เมื่อผ่านทดสอบกลางโดยมหาวิทยาลัยแล้ว  จึงจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกต่อไป
                            (ตามหน่วยงานที่สมัคร)
     
         
 หากมีข้อสอบถาม  :  โปรดติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ท้ายใบประกาศรับสมัครงาน (ตามส่วนงาน/หน่วยงาน)

         *** รายละเอียดการสอบ CU-TEP
         *** รายละเอียดการสอบ CULI  TEST (EPIC)  
              หมายเหตุ  :  การรับสมัครสอบ CULI TEST และ การจัดสอบและค่าสมัครสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
         ***  รายละเอียดการสอบ TOEIC