หน้าหลัก สมัครเข้าอบรมระบบออนไลน์

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแบบออนไลน์

Oka

1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
2. ผู้สมัครจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของส่วนงานเรียบร้อยแล้ว
3. มีความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดิดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    โทรศัพท์ 80167,80186-7
4. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา
    ผ่านระบบออนไลน์
hard

5.  รายงานความพึงพอใจ
6.  คู่มือการใช้งาน
7.  ต้องการแก้ไขข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการที่กดส่งแล้ว โปรดแจ้งได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     หรือ กรอกสมัครใหม่โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน  ส่วนใบสมัครที่ส่งมาก่อนนั้นจะถูกยกเลิกในภายหลัง

 

i personโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
      โดยใช้ระบบ CU-HR ประจำปี 2557 
รายละเอียดเพิ่มเติม

        รอบชี้แจงนโยบาย (กำหนดการ)
 
gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว   ( 17 ก.ค.57 รอบเช้า )    
 gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว   ( 17 ก.ค.57 รอบบ่าย )    
 gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว   ( 18 ก.ค.57 รอบเช้า )    
 gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว   ( 18 ก.ค.57  รอบบ่าย )    

       รอบชี้แจงระบบ CU-HR  (กำหนดการ)
 gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว   ( 28 ก.ค.57 )    
 gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว   ( 29 ก.ค.57 )    

i personโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 3/2557  หมดเขตรับสมัคร 25 ก.ค.57 

 gor สมัครเข้าร่วมโครงการ  New1

i personโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หมดเขตรับสมัคร 22 ก.ค.57   
 gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายรายละเอียดเพิ่มเติมNew1

i person โครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CU E-Mail 
       รายรายละเอียดเพิ่มเติม        หมดเขตรับสมัคร 9 ก.ค.57     
  gor สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับ คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  gor  สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับ บุคลากรสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

i personโครงการเสวนา "PR CU พบ GURU ข่าว"  หมดเขตรับสมัคร 28 ก.ค.57   
  gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายรายละเอียดเพิ่มเติม

i personโครงการประชุมสมาชิกกลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสารบรรณประจำปี 2557
        
หมดเขตรับสมัคร 10 ก.ค.57   
  gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายรายละเอียดเพิ่มเติม

i personโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำอย่างไรเมื่อต้องสอบสวนข้อเท็จจริงสอบวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์
        
หมดเขตรับสมัคร 27  มิ.ย.57   
  gor สมัครเข้าร่วมโครงการ    ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  รายรายละเอียดเพิ่มเติม

i person โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ของจุฬาลุงกรณ์มหาวิทยาลัย
        สำหรับผู้บริหารสายปฏิบัติการ  รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 
รายละเอียดเพิ่มเติม  
        (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหารสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการศูนย์ / ผู้อำนวยการฝ่าย เท่านั้น)
 
gor  รุ่นที่ 3 สมัครได้ที่  สมัครเข้าร่วมโครงการ     ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว
  gor  รุ่นที่ 4 สมัครได้ที่  สมัครเข้าร่วมโครงการ     ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้สมัครแล้ว  


 

สำหรับเจ้าหน้าที่
i person2 Login
icon torrent Download
  

 

 

 

 

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน