หน้าหลัก บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือน

บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือน

icon ical ปฏิทินปฏิบัติงาน

บำเหน็จ/บำนาญ/บำเหน็จตกทอด
   บำเหน็จ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายครั้งเดียว
   บำนาญ  เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาโดยรัฐจ่ายเป็นรายเดือน
   บำเหน็จตกทอด  มี 2 กรณี
      1. ข้าราชการตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง
         ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอด (เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ) ให้แก่ทายาท ดังนี้
          1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ามีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน
          2) สามี/ภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน
          3) บิดา/มารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1ส่วน
      กรณีไม่มีทายาทตามข้อใดข้อหนึ่ง ให้แบ่งแก่ทายาทที่เหลือ
      กรณีไม่มีทายาททั้งหมด ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด 
                                       (ประกาศกระทรวงฯ การแสดงเจตนา)
       2. ผู้ได้รับบำนาญปกติตาย  ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอด จำนวน 30 เท่าของบำนาญ รายเดือนที่ได้รับ

icon_pdf  ตารางสิทธิในการรับบำาเหน็จบำนาญ เมื่ออกจากราชการในกรณีต่าง ๆ