Loading...

คนดีศรีจุฬาฯ

/คนดีศรีจุฬาฯ
คนดีศรีจุฬาฯ 2024-06-17T04:04:03+00:00

ประกาศการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีจุฬาฯ” 2567

บันทึกขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อ
คำอธิบายประกอบการสรรหา
แบบกรอกประวัติ ประเภท ก
แบบกรอกประวัติ ประเภท ข
แบบกรอกประวัติ ประเภท ค
แบบกรอกประวัติ ประเภท ง จ
แบบกรอกประวัติ ประเภทกลุ่ม

ประกาศผลคนดี ศรีจุฬา 2566

ประกาศผลคนดี ศรีจุฬาฯ ประจำปี 2565

 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
  คณะแพทยศาสตร์

  นางยุวดี บูรณศิลป์
  คณะอักษรศาสตร์

  นางจุฑามาศ จันทร์แก้ว
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  ดร.ทองสุข เจตนา
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะครุศาสตร์

  นายเชียรชัย จวงโป่งแก้ว
  คณะทันตแพทยศาสตร์

  นายอนุชาติ ศรีจันบาล
  คณะแพทยศาสตร์

  นางจุฑาภัทร ศศิภิญโญ
  คณะเภสัชศาสตร์

  นางสุพจนา สิทธิกูล
  คณะวิทยาศาสตร์

  นางสาวชนิดา เจียรจิรพงศ์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  นางสาวรามนรี เนตรวิเชียร
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  นางจันทิมา อินทรปัญญา
  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

  นางสาวพัทธมน บุญราม
  สำนักบริหารกิจการนิสิต

  นายนพสิทธิ์ สิริจรูญชัย
  สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

  นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๓ ปี
  คณะเภสัชศาสตร์

  นายกานต์พงศ์ เกียรติวัชรธารา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  นางสาวชนัญญา เพิ่มชาติ
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

  นางสาววรรณเพ็ญ ชูจันทร์
  คณะอักษรศาตร์

  นางอรวรรณ สุขเย็น
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มบริการ
  คณะนิติศาสตร์

  นายเฉลิมพล โพธิกุล
  คณะเศรษฐศาสตร์

  นางสาวอารีย์รัตน์ แซ่ตั้ง
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  นางอภิญญา บินซัน
  ศนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคฯ

  นายพิภพ แสงแก้ว
  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

  นายสมชาย แก้วพลอย
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  ขนาดใหญ่
  กลุ่มคณะทำงานโครงการ “กล่องรอดตาย” ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

  ๑. สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๒. สำนักบริหารกิจการนิสิต
  ๓. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ๕. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  ขนาดกลาง
  กลุ่มบุคลากรศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์

  ๑. นางสาวณัฏฐ์จรีย์ พลวัน
  ๒. นางสาวสายสุณี อสุนี ณ อยุธยา
  ๓. นายวีระศักดิ์ บุญวงษ์
  ๔. นายบวร สงวนศักดิ์
  ๕. นายวิชัย ปรีชาหาญ
  ๖. นางสาวจุรีวรรณ คดสาโรง
  ๗. นายธนาวุฒิ พูนพัฒนาชัย
  ๘. นางยมาภรณ์ ปริญญานวุฒิ
  ๙. นายแพทย์ธานัท สุคนธบุษย์
  ๑๐. แพทย์หญิงณัฐวรรณ โตวงศ์ไพศาล
  ๑๑. นายแพทย์ภัสธรณ์ จูละยานนท์
  ๑๒. นายแพทย์เวช วาทีทิพย์
  ๑๓. นายแพทย์กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์
  ๑๔. แพทย์หญิงนงนภัส อัศวมาศบันลือ
  ๑๕. แพทย์หญิงพิชญ์ชณัณ อบเชยเทศ

  กลุ่มบุคลากรสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

  ๑. นางสาวปณิธิดา บังเมฆ
  ๒. นายสัตวแพทย์ธุวานนท์ บุญเกิด
  ๓. นายสัตวแพทย์ธนนนท์ จันทร์สุริย์
  ๔. นายขจร นิติวรารักษ์
  ๕. นางสาวนิโลบล ใจแก้ว
  ๖. นางสาวรัชนีกร มะโนแป๊ก
  ๗. นางสาวเขมิสรา กีรติสุนทรวัฒน์
  ๘. นางสาวเกตุวดี อินชุ่ม
  ๙. นางเนตรนภา วงศ์สีสม
  ๑๐. นายอภิเดช ไชยโพธิ์
  ๑๑. นายกฤษฎากร สุทธะเสนา
  ๑๒. นางทัณฑิกา ทองอ่อน
  ๑๓. นายสามารถ การะเกตุ

 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  ขนาดเล็ก
  บุคลากรกลุ่มงานบริการวิชาการ คณะจิตวิทยา

  ๑. นางสาวเวณิกา บวรสิน
  ๒. นางสาวกรรณิกา ชูชาติ
  ๓. นางสาววรวิตา ระย้านิล
  ๔. นายณัฐนันท์ มั่นคง
  ๕. นางสาววาทินี สนลอย
  ๖. นางสาวจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์
  ๗. นางสาวกัญ รัตนพันธ์
  ๘. นางสาวณัฏฐภรณ์ ขุนไชย
  ๙. นางสาวบุณยาพร อนะมาน
  ๑๐. นางสาวรัตนาพร โพธิ์งาม

  บุคลากรฝ่ายบริหาร ศูนย์กายภาพ หน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ๑. นายอุดมศักด์ เสรีพงศ์
  ๒. นางพงศธร คนทน
  ๓. นายสุวนิจ สุวรรณรัตน์
  ๔. นายอัศวิน แสงทอง
  ๕. นายสมชัย ศิลชัยศรี
  ๖. นายขจรศักดิ์ ชุดทอง
  กลุ่มบุคลากรศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ๑. นายแพทย์สัณฐิติ ดะห์ลัน
  ๒. นางปรียานุช ปันฉิม
  ๓. นางสาวน้อมจิต จิรพัฒนวงศ์
  ๔. นายไพโรจน์ แก้วมนูญ
  ๕. นายชัยวัฒน์ น้อมแสม
  ๖. นายอานนท์ วันทนา
  ๗. นายวุฒิกร สุวรรณสิงห์
  ๘. นายสุมล จันทเลิศ

  ๙. นายบดินทร์ กัญจนา

ประกาศผลคนดี ศรีจุฬาฯ ประจำปี 2564

 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง ประเภทผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า
  ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นางปรียานุช ปันฉิม
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง ประเภทผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า
  คณะอักษรศาสตร์

  นางวิภา หอมศิริ
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
  คณะอักษรศาสตร์

  นายสุธรรม โตฤกษ์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  นางสาวดวงตา ใบโคกสูง
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มตำแหน่งนักวิจัย
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  นางสุพิชญา ตรีบุญเมือง
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มตำแหน่งนักวิจัย
  สถาบันวิจัยพลังงาน

  นายชาตรี วัฒนศิลป์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  สำนักบริหารกิจการนิสิต

  นายสุขวรรณชาต รัตนาแพง
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะครุศาสตร์

  นางสหัทยา เภาวะนิต
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะนิเทศศาสตร์

  นางสุธันยา คนฉลาด
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะเภสัชศาสตร์

  นายอนุกูล ชื่นอารมย์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะเศรษฐศาสตร์

  นายธีรพันธ์ คำขันธ์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะสหเวชศาสตร์

  นายพงศ์พีระ รัตนะเหลี่ยม
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  นางสาวกรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  คณะอักษรศาสตร์

  นางวัลลี ภูมิพงศ์ไทย
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  บัณฑิตวิทยาลัย

  นางสาวพรรณทิวา จันทร์สกุล
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  นายภูมิรัตน์ โกกิลกนิษฐ
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๓ ปี
  สำนักบริหารวิชาการ

  นางสาวพรจิต สอนดี
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๓ ปี
  คณะเภสัชศาสตร์

  นายณัฐพล ทองย้อย
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

  นายเชาวลิต จิบกระพงษ์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  นางสาวนิภาพร เกษมสุข
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  นางวะรีทิพย์ เจริญไว้สมบัติ
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

  นายเอกพิสิฐ ธนวัชร์สมบัติ
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  สถาบันภาษา

  นายภรต สิงหฤกษ์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริการ
  ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายไพโรจน์ แก้วมนูญ
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริการ
  สำนักบริหารระบบกายภาพ

  นายสมควร ธิมาบุตร
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริการ
  คณะเศรษฐศาสตร์

  นายไพศาล จุ้ยชุ่ม
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริการ
  คณะแพทยศาสตร์

  นายเลิศ พานไธสง
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริการ
  สถาบันการขนส่ง

  นายหละ เหล็กสงษ์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่
  ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ๑. สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ๒. สานักบริหารระบบกายภาพ
  ๓. สานักบริหารกิจการนิสิต
  ๔. สานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๕. สานักงานจัดการทรัพย์สิน
  ๖. คณะแพทยศาสตร์
  ๗. คณะเภสัชศาสตร์
  ๘. คณะพยาบาลศาสตร์
  ๙. ศูนย์บริหารกลาง
  ๑๐. ศูนย์สื่อสารองค์กร
  ๑๑. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๑๒. ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง
  บุคลากรโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านกายภาพเพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลสนาม

  ๑. นาวาตรีหญิงญาณนุช ธนูสิงห์
  ๒. นางบังอร เรืองธรรมโชติ
  ๓. นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง
  ๔. นายวรพันธุ์ กิจเจริญ
  ๕. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร ชุปวา
  ๖. นางจุรีรัตน์ นิยม
  ๗. นายโชติรัตน์ สุนทรเจริญ
  ๘. นางจีรเดช ราชวังเมือง
  ๙. นางพรรณี สระสม
  ๑๐. นายนพพร ขาวเหลือง
  ๑๑. นายชัยกร พระยาน้อย
  ๑๒. นายวิเชียร เจริญไชย
  ๑๓. นายสิทธิพัฒน์ มีทรัพย์
  ๑๔. นายสมัคร แก้วอัคฮาด
  ๑๕. นายกอปร ลิ้มสุวรรณ
  ๑๖. นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล
  ๑๗. นายเลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์
  ๑๘. นายวีรเดช เพ็งกระจ่าง
  ๑๙. ดร.เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา
  ๒๐. นายวรัช แก้วบุญเพิ่ม
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง
  คณะสหเวชศาสตร์

  ๑. นางศุภกานต์ สุขทั่วญาติ
  ๒. นางชญาดา ชีวันไพโรจน์
  ๓. นางทิพวัล ชูบาล
  ๔. นางสาวชัชฎา ทอดแสน
  ๕. นายธงชาติ ทับทิมไสย์
  ๖. นางสาวซูมัยยะห์ แวหะมะ
  ๗. นางสาวพรนภา สม้อ
  ๘. นางชนนิกานต์ ปั้นพิพัฒน์
  ๙. นางสาวสุกัญญา เจริญสุข
  ๑๐. นางสาวพิกุล คุลิลัง
  ๑๑. นางสาวดาริกา พรมกาวงศ์
  ๑๒. นางสาวชญาภา คาแก้ว
  ๑๓. นายทัศรินทร์ เมืองโคตร
  ๑๔. นางสาวณัฐณิชา เตชะนรราช
  ๑๕. นายสมศักดิ์ โชคศิริ
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
  คณะแพทยศาสตร์

  ๑. นางสาวญาณิศา น้อยมี
  ๒. นางสาวอมรรัตน์ มาช่วย
  ๓. นางสาวชุติกาญจน์ สุขสายชล
  ๔. นางสาวภัฐชญา สิทธิสร
  ๕. นางสาวอภิญญา บุตรลี้
  ๖. นางสาวศศิวรรณ ศรีรุ่งเรือง
  ๗. นางพิณธร งามรุ่งศิริ
  ๘. นางสาวบุณฑริกา พงษ์นิวัติเจริญ
  ๙. นางสุรีรัตน์ นุชนวล
  ๑๐. นางสาวอชิรญา โมขศักดิ์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
  คณะสัตวแพทยศาสตร์

  ๑. นางกรณิศ พัฒนชัย
  ๒. นางราตรี จินตนา
  ๓. นางศิวนันท์ กรีอักษร
  ๔. นางสาวนิภาพร เกษมสุข
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ๑. นางสาวพัชราภรณ์ กองเพ็ชร
  ๒. นางสาวพัชรี ก๋งอุบล
  ๓. นางสาวสุขกมล พันธไชย
  ๔. นางสาวเสาวลักษณ์ หรั่งทรัพย์
  ๕. นางสาวอรวรรณ เปตะคุ
  ๖. นางสาวมโนทัย ศรีละออ


ประกาศผลคนดี ศรีจุฬาฯ ประจำ 2563 

 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
  นางสาวทิพนิภา ชื่นสกุล

  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร
  หน่วยงาน คณะอักษรศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 10 ตุลาคม 2553
  นายธราธร คัชวะรัง

  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจกายด้านภายและเทคโนโลยี
  หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 10 ตุลาคม 2550
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  นางกนกวรรณ อินทรารักษ์

  ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการ P5
  หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2548
  นางกรุณา คล้ายมุข

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P7
  หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 15 ตุลาคม 2540
  นางสาววนิดา นิลโสม

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
  หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2546
  นายณวัฒน์ เนียมแสง

  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7
  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2550
  นางสาวอุษา มั่นยืนยง

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P7
  หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 มกราคม 2557
  นางสาวกรณิศ พัฒนชัย

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 4 มกราคม 2548
  นายสมศักดิ์ ตุ้มทอง

  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2536
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๓ ปี
  นายวาทิศ วารายานนท์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P7
  หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2560
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  นายวรากร ซ่อนกลิ่น

  ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
  หน่วยงาน  สำนักบริหารระบบกายภาพ
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2536
  นายพิชิต จอกทอง

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P8
  หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2550
  นายอิศรา ยาวิชัย

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8
  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2561
  นางสาวกนกวรรณ เทียนตระกูล

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2536
  นางสาวประทุม วิริยะจิตรัตน์

  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
  หน่วยงาน สถาบันภาษา
  เริ่มปฏิบัติงาน 28 มีนาคม 2538
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริการ
  นางสาวนิภา โสธนนท์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
  หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2524
  นางณัฐธยาน์ พุ่มพฤกษี

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 28 พฤศจิกายน 2539
  นายบุญมาก ศรีคำบ่อ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
  หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 01 สิงหาคม 2554
  นางสาวอรนุช ศรีมณฑก

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2536
  นายวีรยุทธ อนุสนธิ

  ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ1
  หน่วยงาน ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรฯ
  เริ่มปฏิบัติงาน 8 พฤษภาคม 2538
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่
  สำนักบริหารระบบกายภาพ
  สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สำนักบริหารกิจการนิสิต
  ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศูนย์บริการสุขภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศูนย์บริหารกลาง
  สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง
  กลุ่มกิจกรรมจัดการขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ Chula Zero Waste

  ๑. นายกอปร ลิ้มสุวรรณ
  ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.นุตา ศุภคต
  ๓. นางสาวสุธาทิพย์ กสิฤกษ์
  ๔. นายภุมเรศ เนียมสำราญ
  ๕. นางสาวณัฐวดี ล้อทองพานิชย์
  ๖. นายวิฑูรย์ โปร่งสละ
  ๗. นายชูศักดิ์ เข็มศรี
  ๘. นายสังคม มะติยาภักดิ์
  ๙. นางสาวจิรารัตน์ พินทอง
  ๑๐. นางสาวฐาปนี แสงเพชร
  ๑๑. นายปฐมพงศ์ วิภาตะพันธุ์
  ๑๒. นายศิลา น้ำเย็น
  ๑๓. นายศุภเชฐ เอื้อพูลผล
  ๑๔. นางสาวรมณพร ปิยะปานันท์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
  กลุ่มบุคลากร ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

  ๑. นางยุวดี บูรณศิลป์
  ๒. นางสาวทิพาพร ม่วงไหมทอง
  ๓. นางอรสา ใยยอง
  ๔. นางสาวนุชจิรา โตชัยภูมิ
  ๕. นางสาวดุษฎี คนแรงดี
  ๖. นางสาวนันท์นภัส ทวีธนพงศ์
  ๗. นางสาวกอมณี อาจทุมมา
  กลุ่มบุคลากร วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

  ๑. นางสาวกาญจนา ตันจอ
  ๒. นางธนพร นิตรา
  ๓. นางสาววารุณี โตกุล
  ๔. นางศิริมา สีม่วง
  ๕. นางสาวละอองทิพย์ เฮงตระกูล
  ๖. นางสาวพีรยา หล่อเพ็ญศรี
  ๗. นางศิริวรรณ เทียมศิริ
  ๘. นายสุวิชาญ ทองแต้ม

คนดี ศรีจุฬาฯ 2562
ประกาศผลคนดี ศรีจุฬาฯประจำปี 2562

 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
  นางสาวเพ็ญศรี ใจบาน

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P6
  หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 2 มิถุนายน 2523
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไปบุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่มตำแหน่งนักวิจัย
  นายวิสุทธิ์ นวลชื่น

  ตำแหน่ง นักวิจัย P7
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน  1 กุมภาพันธ์ 2532
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๓ ปี ขึ้นไป
  นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ) P5
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 25 สิงหาคม 2537
  นางสาวพิมพ์นภา อมฤตวรชัย

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7
  หน่วยงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร
  เริ่มปฏิบ้ติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2559
  นางสาวภัทริน วงศ์บางโพ

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
  หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2558
  นางสาวอภิญญา บุตรลี้

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
  หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2554
  นายชุติโชติ ปัทมดิลก

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
  หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 30 ตุลาคม 2538
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้น
  ไป บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่นๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปี
  แต่ไม่ถึง ๓ ปี
  นายสุทธิโชค กุลตรัยลักษณ์

  ตำแหน่ง สัตวแพทย์ P7
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2559
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”
  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  นายธนกฤต สินเปรม

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2554
  นายธนู สายสนิท

  ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ชำนาญงาน
  หน่วยงาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2535
  นายวิฑูรย์ พูนเพ็ชร์

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
  หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 มกราคม 2556
  นายสังวร อยู่สว่าง

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P8
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 7 กรกฎาคม 2529
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มบริการ
  นางสาวจีรภรณ์ สุขชูศรี

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
  หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2553
  นางจินดา กระแสร์ลม

  ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ บ2
  หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 17 ตุลาคม 2537
  นางลัดดาภรณ์ จันดก

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
  หน่วยงาน สถาบันภาษา
  เริ่มปฏิบัติงาน 2 มิถุนายน 2551
  นางวริศรา รุมดอน

  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ.2
  หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 20 พฤษภาคม 2539
  นางสมพร เอี่ยมรอด

  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ.2
  หน่วยงาน คณะอักษรศาสตร์
  เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2537
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง
  กลุ่มบุคคลสำนักงานวิทยทรัพยากร

  1. นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์
  2. นายรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ
  3. นางสาวสราลี สงค์จำเริญ
  4. นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล
  5. นายกฤษ กำจร
  6. นางบังอร พงษ์ทอง
  7. นางภิญญดา นนทปรัชญากุล
  8. นายธีระ ทรัพย์ไพศาลกิจ
  9. นางปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์
  10. นางสาวนัทชาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
  11. นายวิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี
  12. นายพิพัฒน์ ศรีเที่ยง
  13. นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
  14. นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์
  15. นางสาวไข่มุกข์ พบถาวร
  16. นางสาวสุมาลย์ เชื้อสระคู
  17. นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ
  18. นายเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา
  19. นางระเบียบ แสงจันทร์
  20. นางศุภกร เมาลานนท์
 • รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
  กลุ่มบุคลากรภาควิชาเภสัชวิทยา และห้องปฏิบัติการ Chula Pharmacokinetic Research

  ๑. รองศาสตราจารย์สุพีชา วิทยเลิศปัญญา
  ๒. นางสาวนันทพร พรมพิลา
  ๓. นางสาวนนลนีย์ สายันห์กุลดิลก
  ๔. นางสาววรรณา เอี่ยมอาจ
  ๕. นางสาวเยาวตรี จำเริญ
  ๖. นางสาวอัญชนา ทักษิยานนท์
  ๗. นางสาวณัทกาญจน์ ไซฮาด
  ๘. นายรุ่งธวัช สุวรรณปรีชา
  ๙. นางสุรีย์ พลอยกลุ่ม
  กลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และการจัดการขยะ ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ

  ๑. นางพรรณี สระสม
  ๒. นายกานนท์ ม่วงจันทึก
  ๓. นายเสมียน สิงขรอาจ
  ๔. นายณรงค์ แซ่เล้า
  ๕. นายสง่า หงษ์อินทร์
  ๖. นายเฉลียว กล่อมสุริวงษ์
  ๗. นายสุนันท์ บ่อไทย
  ๘. นายชาติ ปานดำ

คนดี ศรีจุฬาฯ 2561
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง
  • ประเภท ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ เทียบเท่า
   นางดวงพร พิสนุแสน

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P4
   ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
   หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2525
   นางสาวจริยา ลาภวรกิจชัย

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P3
   ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
   หน่วยงา สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 6 กันยาน 2529
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น
  • ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
   นางบังอร เรืองธรรมโชติ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการอาคารสถานที่
   หน่วยงาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2536
   นางทิพย์สุดา วิไล วงศ์เมธานุเคราะห์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าภารกิจการเงิน
   หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2544
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • บุคลากรสายปฏิบัติการกลุ่ม ตำแหน่งนักวิจัย
   นางสาวศจี น้อยตั้ง

   ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7
   หน่วยงาน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 24 ตุลาคม 2544
   นางสุมาลี สุขดานนท์

   ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ
   หน่วยงาน สถาบันการขนส่ง
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2524
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 3 ปีขึั้นไป
   นางศุภกัญญา บินทปัญญา

   ตำแหน่ง พยาบาล P7
   หน่วยงาน ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กันยายน 2542
   นายพงศ์ธณัช กิติธนะพัฒน์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
   หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
   นางสาวเทียบจิต ไชยชนะ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
   หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
   นางสาวเกสร มโนภักดี

   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ
   หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2541
   นางอุไรกาญจน์ ครองบุญชู

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
   หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2521
   นายนัฐพนธ์ โพธิ์ประทีป

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2546
   นางสาวอุษา อาดำ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
   หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 6 สิงหาคม 2527
   นายขจร นิติวรารักษ์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
   หน่วยงาน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 มีนาคม 2553
   นางวรรณภา จัดสนาม

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   หน่วยงาน คณะอักษรศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤษภาคม 2548
   นายจิโรจ พรนิเพท

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
   หน่วยงาน สถาบันภาษา
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
  • บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
   นายจงรักษ์ ทองสม

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7
   หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มกราคม 2560
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นางสมใจ แจ่มจันทร์

   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
   หน่วยงาน สำนักบริหารวิจัย
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 30 ตุลาคม 2531
  • นางประครองฤทธิ์ แก้วจันดี

   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ชำนาญงาน)
   หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 6 กันยายน 2539
  • นางพรทิพย์ เกียรติ์ภราดร

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
   หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 20 มีนาคม 2538
  • นายบุญโฮม ทองเหลือง

   ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ 4
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
   หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 7 มกราคม 2523
  • นายชาตรี วัฒนศิลป์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8
   หน่วยงาน สถาบันวิจัยพลังงาน
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 21 มิถุนายน 2542
 • กลุ่มบริการ
  • นายภานุมาศ สุขเลิศ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
   หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2550
  • นางประนอมใจ สุวรรณไตร

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ2
   หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 8 กันยายน 2524
  • นายเสนาะ สุสัณกุลธร

   ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ2
   หน่วยงาน โรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2534
  • นายชัยพัชญ์ ธนวัชร์สมบัติ

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
   หน่วยงาน คณะอักษรศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2540
  • นายเกรียงไกร ฝักแคเล็ก

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
   หน่วยงาน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
   เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 ตุลาคม 2554
 • ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง
  • กลุ่มบุคคลฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 

  • กลุ่มภารกิจด้านภายภาพและเทคโนโลยี ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์

คนดี ศรีจุฬาฯ 2560

 • กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง ประเภท ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย หรือ เทียบเท่า
  • นางพจน์ปิยา หงษ์ดำเนิน

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P5
   ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
   หน่วยงาน สถาบันวิจัยพลังาน
   เริ่มปฏิบัติงาน 15 พฤศจิกายน 2536
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือเทียบเท่า
  • นางยุพา  วิษณุวงศ์

   ตำแหน่ง พยาบาล (ชำนาญการ) P5
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าพยาบาลคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2538
  • นางสาวเตชินี มโนภักดี

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าหน่วยงานกิจการนิสิต
   หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2557
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป – บุคลากรสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
  • นายอภินันท์ อิทร์ไชยา

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
   หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 31 มกราคม 2545
  • นางสาวธิติมา ไตรพิพัฒน์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
   หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 ธันวาคม 2544
  • นายประกาศิต รัตนตันหยง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
   หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2549
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป -บุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งอื่น ๆ
  • นายปฐมพงศ์ นิพัทธ์โรจน์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
   หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2552
  • นายธวัชชัย นาคลอยแก้ว

   ตำแหน่ง นักวิชาการการศึกษา (ชำนาญการ)
   หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 24 มิถุนายน 2524
  • นางสาวรัตนา ประสิทธิ์เขตกิจ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2548
  • นางนันทนัช เมืองโคตร

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P7
   หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 มิถุนายน 2554
  • นางสาวณาฐวลัย สงวนเผ่า

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2536
  • นายสมชาย อิสระวาณิชย์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
   หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
   เริ่มปฏิบัติงาน 17 เมษายน 2532
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นางอำนวยพร พงษ์นาค

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P8
   หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 18 มิถุนายน 2522
  • นางสรัญญา นุ่มโต

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ P8
   หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2535
  • นายธงชาติ  ทับทิมไสย์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
   หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 2 พฤษภาคม 2554
  • นางสาวประดับพร  สุวัณนะสิริ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
   หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2551
  • นายธีระชัย ประสมแสง

   ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ชำนาญงาน)
   หน่วยงาน วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2537
 • กลุ่มบริการ
  • นายสุรัตน์ ปั้นศิริ

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
   หน่วยงาน สำนักบริหารระบบกายภาพ
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2537
  • นายธนารักษ์  นะตะ

   ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ ส2
   หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 22 พฤศจิกายน 2532
  • นายอำนวย สืบค้า

   ตำแหน่ง ช่างกลึง ช2
   หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 29 มิถุนายน 2522
  • นายมงคลชัย แจ่มกฐิน

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
   หน่วยงาน คณะสัตวแพทศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2536
  • นายชื่น มีโบ

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ บ2
   หน่วยงาน คณะอักษรศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 16 กรกฎาคม 2535
  • นางวิไล  บุญพามี

   ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ2
   หน่วยงาน สถาบันภาษา
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 กรกฏาคม 2532
 • ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่
  • กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   13 ตุลาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560

 • ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง
  • กลุ่มคณะทำงาน ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์

 • ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
  • กลุ่มคณะทำงาน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

คนดี ศรีจุฬาฯ 2559
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือเทียบเท่า
  • นางพรประภา  เสวกวิหารี

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พิธีการและกิจการพิเศษ
   หน่วยงาน ศูนย์บริหารกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
   เริ่มปฏิบัติงาน  1 พฤศจิกายน 2538
  • นางกนกนภัส  สินเสนาะ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P5
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้างานนโยบายและแผน
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 16 กันยายน 2541
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • นายธงชัย  ปิติมนัสกุล  

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   หน่วยงาน สำนักบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2547
  • นางอทิตยา  แก้วเสมา

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 18 มีนาคม 2541
  • นางสาวพรพรรณ  โรหิตรัตน์

   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
   ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 31 สิงหาคม 2538
  • นางรัฐพร  สีหะวงษ์

   ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 25 พฤษภาคม 2541
  • นางสาวชนิดา  จริยาพรพงศ์

   ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
   ส่วนงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2525
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นางนงนุช  ธีรกรชัยธวัช

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 12 กันยายน 2531 0
  • นางชนนิกานต์  ปั้นพิพัฒน์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 พฤษภาคม 2550
  • นางสาววิชุดา  พันวา

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2553
 • กลุ่มบริการ
  • นางอัมพันธ์  กำจัดภัย

   ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ.2
   ส่วนงาน คณะนิเทศศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 19 พฤษภาคม 2541
  • นางวิไล  บุญสุริยกิจจา

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2550
  • นายสังวรณ์  เนยคำ

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.1
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2540
  • นายสมบัติ  พึ่งุค้ม

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2
   ส่วนงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 27 สิงหาคม 2539
  • นางใบศรี  ชูศรี

   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
   ส่วนงาน สถาบันการขนส่ง
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2554
 • ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่
  • กลุ่มคณะทำงานประสานงานและจัดกิจกรรมพื้นที่ประทับพักที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
 • ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
  • กลุ่มคณะทำงาน CCA NEWS/CCA EVENTS ศูนย์บริหารกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

คนดี ศรีจุฬาฯ 2558
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กลุ่มงานวิจัย
  • นางวิภา ด่านธำรงกูล   

   ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
   ส่วนงาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2529
  • นางสาวเปรมใจ วังศิริไพศาล

   ตำแหน่ง นักวิจัย
   ส่วนงาน สถาบันเอเชียศึกษา
   เริ่มปฏิบัติงาน 2 ธันวาคม 2545
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจหรือเทียบเท่า
  • นางสาวปรียาพร ฤกษ์พินัย  

   ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ชำนาญการ)
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน  2 มกราคม 2524
  • นางสมปอง เรืองจวง

   ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน 2535
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • นางเบญจพร อัคควัฒน์

   ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 10 พฤศจิกายน 2540
  • นางอรัญญา ลพหงษ์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
   ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2540
  • นางศิริพร จันทร์ทะธรรม

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2548
  • นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ชำนาญการ)
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2526
  • นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 4 มกราคม 2542
  • สัตวแพทย์หญิง กรณ์นภา วิทวัสวงศ์

   ตำแหน่ง  สัตวแพทย์
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2550
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นางวิไลวรรณ แสงผัด

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 10 ตุลาคม 2526
 • กลุ่มบริการ
  • นายสำเนียง เสนใส

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2540
  • นายสมบัติ แสนชมชื่น

   ตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 16 มิถุนายน 2541
  • นางวนิดา พันวา

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 10 เมษายน 2530
  • นายสามารถ ริ้วชูศรี

   ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 5 เมษายน 2536
  • นายนพรัตน์ กันปาน

   ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร
   เริ่มปฏิบัติงาน 27 พฤศจิกายน 2534
 • ประเภททีม
  • สำนักบริหารระบบกายภาพ

คนดี ศรีจุฬาฯ 2557

 • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กลุ่มงานวิจัย
  • นางสาววรรณวิภา  สุทธิไกร

   ตำแหน่ง นักวิจัย
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธ.ค. 2535
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ /หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
  • นางนัยนา  หนูจันทร์แก้ว   

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ชน.)
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ต.ค. 2528
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • นางสาวญาณิศา  มโนภักดี

   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
   ส่วนงาน คณะพยาบาลศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 พ.ค. 2541
  • นายจงรัก  ชมปรีดา

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 5 ก.ย. 2521
  • นางสาวนิภาพร  อินสี

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
   ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 5 ก.ย. 2521
  • นางพรทิพย์  ศรีเปารยะ ปรีชา

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ชน.)
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 15 พ.ค. 2528
  • ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์  รอดวงษ์

   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 20 ม.ค. 2535
  • นางสาวนวลจันทร์  บัตรวิเศษ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ส.ค. 2544
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นางพิริยาภรณ์  คำมอนมาย

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 เม.ย. 2541
  • นางวัชรี  บุญทองงาม

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 เม.ย. 2541
  • นางสุวรรณี  ช่วยประครอง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 เม.ย. 2541
  • นางสาวรุ่ง  เศรษฐพิบูลย์

   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 17 ต.ค. 2528
  • นายประจวบ  หมากเล่ห์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ
   ส่วนงาน สำนักงานวิทยทรัพยากร
   เริ่มปฏิบัติงาน 25 ธ.ค. 2522
 • กลุ่มบริการ
  • นายประจวบ  จันทรนิยม

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 16 พ.ค. 2531
  • นายพิสิฏฐ์  ศุขเกษม

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 2 ธ.ค. 2534
  • นายสายัณห์  คชเสถียร

   ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 13 พ.ค. 252
  • นางสมุลทิพย์  นาคชำนาญ

   ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิ.ย. 2531
  • นางอรพิน  พยุงวงษ์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
   ส่วนงาน วิทยาลัยประชากรศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 20 ก.ย. 2522

คนดี ศรีจุฬาฯ 2556
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง ประเภท ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า
  • นางเพชรา  ภูริวัฒน์  

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P3 (เชี่ยวชาญ)
   ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   ส่วนงาน สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2522
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภท รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ /หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือเทียบเท่า
  • นายเทพวรา ธนพัฒน์    

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P5
   ตำแหน่งบริหาร หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2524
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • นางสาวสังเวียน  ฟูเฟื่อง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
   ส่วนงาน ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2542
  • นางสุพิชา จิณณวาโส

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2543
  • นายพิสิษฐ์ คุณจักร

   ตำแหน่ง วิศวกร P7
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 กรกฎาคม 2547
  • นางกิ่งทอง  คงคาน้อย

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
   ส่วนงาน คณะเศรษฐศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 24 พฤศจิกายน  2540
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นางสาวอุษารัตน์  พิบูลย์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน  P8
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม  2541
  • นายสุชาติ  บุญม่วง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง  P8
   ส่วนงาน คณะนิเทศศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 เมษายน 2541
  • นายเผดิม  มั่งมีดี

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง  P8
   ส่วนงาน คณะเภสัชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2538
  • นางสาวดรุณี  สว่างดี

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P8
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2523
  • นายกิจชัย  กาญจนประภากุล

   ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงาน
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 7 มิถุนายน 2542
 • กลุ่มบริการ
  • นางวรรณสว่าง  นุ่นงาม

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   เริ่มปฏิบัติงาน 11 กรกฎาคม 2526
  • นายดุรงค์ฤทธิ์  สว่างเนตร

   ตำแหน่ง พนักงานผ่าและรักษาศพ
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2535
  • นางเพ็ชร์รัตน์  ดีประเสริฐ

   ตำแหน่ง  พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์  2537
  • นายวีระพงษ์  บัวสกุล

   ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน  2531

คนดี ศรีจุฬาฯ 2555

 • ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  กลุ่มงานวิจัย
  • นายอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

   ตำแหน่ง นักวิจัยเชี่ยวชาญ (พิเศษ)
   ส่วนงาน สถาบันเอเชียศึกษา
   เริ่มปฏิบัติงาน 20 กันยายน 2532
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงาน /หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มภาระงาน หรือเที่ยบเท่า
  • นางงามตา  ชัยยะ

   ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารวิจัยและบริการวิชาการ
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2528
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทหัวหน้าหน่วย/หัวหน้าภาระงาน หรือเทียบเท่า
  • นางเสาวณีย์  เต็มอุดม

   ตำแหน่ง  หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 14 มิถุนายน 2525
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • นางสาวสุทธิรักษ์  นิยมฤทธิ์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 20 กรกฎาคม 2524
  • นายไพโรจน์  อนันตะเศรษฐกุล

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P7
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 8 พฤษภาคม 2522
  • นายสัตวแพทย์ รชฏ ตันติเลิศเจริญ

   ตำแหน่ง สัตวแพทย์ (ชำนาญการ)
   ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2540
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นายทักษิณ  ยิ้มงาม

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2545
  • นายศักดิ์ชาย  จันทร์หงษ์

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P8
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 16 ตุลาคม 2528
  • นายบัญชา  อุนพานิช

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 2 สิงหาคม 2528
  • นางวรรณา  รักหลวง

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P8
   ส่วนงาน ศูนย์วิทยทรัพยากร
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2522
 • กลุ่มบริการ
  • นายวสันต์  คำมอนมาย

   ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2531
  • ว่าที่ร้อยตรีธีระธรรม ราชวงศ์

   ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ส่วนงาน คณะแพทยศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 สิงหาคม 2529
  • นางกนกวรรณ  ศรีนิธี

   ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 29 พฤษภาคม 2534
  • นายพจน์  เจริญพร

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2543
  • นายชูเกียรติ  จันทา

   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ส่วนงาน สถาบันวิจัยสังคม
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 มกราคม 2537

คนดี ศรีจุฬาฯ 2554
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •  กลุ่มงานวิจัย
  • นางสุพิณ แสงสุข

   ตำแหน่ง นักวิจัย (ชำนาญการ) P5
   ส่วนงาน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
   เริ่มปฏิบัติงา 1 กุมภาพันธ์ 2537
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับกลาง ประเภท ผู้อำนวยการ เลขานุการคณะ สถาบัน ฯ หรือเทียบเท่า
  • นางสุภัทรียา จิตรกร

   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P4
   ส่วนงาน ศูนย์วิทยทรัพยากร
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2522
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงาน /หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย หรือเที่ยบเท่า
  • นางสิณะตา ศรีสวาท

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P5
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 ธันวาคม 2536
  • นางเสาวณีย์ ปานพรม

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P5
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2522
 • กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น ประเภทหัวหน้าหน่วย หรือเทียบเท่า
  • นางจินตนา เอี่ยมสอาด

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2538
  • นางสงวน ภู่ระหงษ์

   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ) ระดับ 8
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2537
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่บรรจุด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • นางปริญญนุช กลิ่นรัตน์

   ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ) ระดับ 8
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 สิงหาคม 2537
 • กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่บรรจุด้วยวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี
  • นายเสนีย์ มณีเพชร

   ตำแหน่ง ครู (ชำนาญการ) ระดับ 6
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 15 ธันวาคม 2538
  • นางสาวภัทรนฤน จินต๊ะนา

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8
   ส่วนงาน ศูนย์วิทยทรัพยากร
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 กุมภาพันธ์ 254
  • นางนันทนัช เมืองโคตร

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) P8
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 มิถุนายน 2545
  • นายอมรศักดิ์ อ้อสุวรรณ

   ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 พฤศจิกายน 2529
  • นางสาวอัมพร สุนอ่ำ

   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 4
   ส่วนงาน สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
   เริ่มปฏิบัติงาน 21 เมษายน 2538
 • กลุ่มบริการ
  • นายชุมพร ศะศิงาม

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน สำนักบริหารแผนและการคลัง
   เริ่มปฏิบัติงาน 3 กันยายน 2522
  • นางสาวพรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์

   ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
   ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 13 มีนาคม 2540
  • นายสกล แหวนทองคำ

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน ศูนย์วิทยทรัพยากร
   เริ่มปฏิบัติงาน 19 มกราคม 253
  • นายสมศักดิ์ โชคศิริ

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9
   ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 1 มีนาคม 2548
  • นางอัญลิปรียา ศิริสวัสดิ์

   ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
   ส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์
   เริ่มปฏิบัติงาน 4 มกราคม 2520
(Visited 24,156 times, 13 visits today)