พนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5, 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร 0-2218-0151-2 Fax 0-2218-0177